Știri și evenimente

Programul Rabla-local

 

 

 

 

 

ANUNȚ IMPORTANT

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR COMUNEI FĂRCAȘA  CARE S-AU ÎNSCRIS ÎN PROGRAMUL DE CASARE A AUTOVEHICULELOR UZATE - RABLA LOCAL

Având în vedere lista transmisă de AFM, care cuprinde locuitorii comunei Fărcașa înscriși în programul pentru casarea autovehiculelor uzate-Rabla local, vă aducem la cunoștință ca până la data de 13.10.2023 aveți obligația  să depuneți la sediul primăriei comunei Fărcașa, documentele care vă atestă eligibilitatea, conform procedurii de acordare a stimulentului de casare, după cum urmează:

a) solicitare de acordare a stimulentului de casare în Programul privind casarea autovehiculelor uzate - formular tip aflat la primaria Comunei Fărcașa

b) actul de identitate

c) certificatul de moștenitor, dacă este cazul

d) actele de proprietate (cartea de identitate și certificatul de înmatriculare) și alte documente justificative privind dreptul de proprietate

e) certificat de atestare fiscală valabil prin care se atestă că solicitantul nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, comenzilor și contribuțiilor către bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare, eliberat de Compartimentul impozite și taxe locale a comunei Fărcașa

f) certificat de atestare fiscal valabil prin care se atestă că solicitantul nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul consolidat al statului, conform prevederilor legale în vigoare, eliberat de Agenția Națională de administrare fiscală.

g) cazierul judiciar

h) Împuternicire în original sau copie legalizată, daca este cazul

I) Actul de identitate al împuternicitului, în copie conforma cu originalul, daca este cazul

j) Extras de cont în vederea virării stimulentului pentru casare, în cazul aprobarii cererii

k) Acord privind prelucarea datelor cu caracter personal

 

PRIMAR

                                                                            IOAN STEGERAN

 

 

 

ANUNȚ privind organizarea licitației principale pentru vânzarea de masă lemnoasă

 

 

 

 

 

 

1.Organizatorul licitației:   COMUNA FĂRCAȘA cu sediul in localitatea Fărcașa, str. Independenței, nr.59, jud Maramureș, , cod de înregistrare fiscală 3694632, email primaria@farcasa-mm.ro.

2. Data desfășurării și ora începerii licitației:12.10.2023, ora 11:00

3. Locul desfășurării licitației: localitatea Fărcașa, str. Independenței, nr.59,

4. Tipul licitației: licitatie publică cu strigare cu participare operatorilor economici în sala de licitație

5. Temeiul legal al organizării și desfășurării licitației: Licitatia este organizată și se va desfașura potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului local Fărcașa nr. 78 din 26 septembrie 2023 privind modul de valorificare în anul 2023 a masei lemnoase provenita din fondul forestier proprietate publică a comunei Fărcașa și a Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017 cu modificările și completările ulterioare;

6. Data desfășurării și ora începerii preselecției: 06.10.2023, ora 10:00

7. Data și ora-limită până la care pot face depunerea documentației pentru preselecție și înscrierea la licitație:, 06.10.2023, ora 09:00;

8. Lista partizilor care se licitează precum și prețul de pornire a licitației, pentru fiecare partida în parte este prevăzută în anexa la prezentul anunț.

9. Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitație  208,67 m³, din care:

a) pe natură de produse:

- produse principale:

b) pe specii și grupe de specii:

- fag: 59,31

- gorun (S): 34,50

- carpen : 114,86 m³

10. Alte informații privind masa lemnoasă care se oferă spre vânzare: masa lemnoasă provine din pădurea proprietatea comunei Fărcașa, prestarea serviciilor silvice fiind asigurată, pe bază de contract, de către Ocolul silvic Borlești.

11. Volumul de masă lemnoasă rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere la data de 12.10.2023, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi de alte reglementări în vigoare.

12. Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul organizatorului licitației începând cu data de: 02.10.2023.

13. Alte informații privind organizarea și desfășurarea licitației:

             Dacă pentru partizile care fac obiectul licitatiei se face o singură ofertă, adjudecarea nu se poate face la respectiva licitatie.

             Modul de organizare și desfășurare a licitatiei este prevăzut în Caietul de sarcini.

14. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației: telefon/fax  0262-266001/266003, primaria@farcasa-mm.ro.

 

 

 

   

PRIMAR

Ioan STEGERAN

 

 

 

Comunicat de presă

 

Comunicat de presă

 începere implementare proiect

 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!"

 

Comuna Fărcașa, județul Maramureș anunță începerea activităților pentru implementarea proiectului „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE A ȘCOLII GIMNAZIALE LUCIAN BLAGA FĂRCAȘA, JUDEȚUL MARAMUREȘ", finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Componenta 15 - Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației -  Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ; Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare in sistemul de învățământ preuniversitar - Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini transformarea digitală a școlilor și a grădinițelor și de a facilita învățarea online, de a asigura infrastructura și resursele tehnologice necesare pentru unitățile de învățământ preuniversitar, sporirea calității și siguranței mediilor de învățare, inclusiv în ceea ce privește reglementările pentru materiale didactice, mobilier, echipamente de laborator și ateliere tehnologice.

Obiectivul specific al acestui proiect vizează investiții în mobilier, materiale didactice, dar și infrastructuri digitale pentru predare și instrumente digitale de predare în Școala Gimnazială „Lucian Blaga" Fărcașa și a structurilor acesteia: Școala profesională Sîrbi, Grădinița cu program prelungit Fărcașa și Grădinița cu program normal Tămaia, fiind propuse următoarele acțiuni:

-          Dotarea cu echipamente pentru laboratorul de informatică

-          Dotarea cu echipamente TIC a 18 săli de clasă și 6 săli de grupă

-          Dotarea cu mobilier si materiale didactice pentru sălile de clasă și grupele de grădiniță

-          Dotare cu mobilier a laboratorului de informatică

-          Dotarea cu echipamente și materiale didactice a atelierului de practică specializarea electromecanica

-          Dotarea digitală a atelierului specializarea  electromecanica

-          Dotarea cu mobilier și materiale didactice a laboratorului de biologie

-          Dotarea digitală a laboratorului de biologie

-          Dotarea cu echipamente specifice/mobilier a cabinetului de consiliere și asistență psihopedagogică/multifuncționale

 

Nr. contract de finanțare: 428DOT/2023

Valoarea totală eligibilă din PNRR a contractului de finanțare: 1.847.328,59 lei

Perioada de implementare a proiectului: 03.08.2023 - 31.12.2024

 

Persoană de contact: Teodora-Alexandra-Paula BUȘECAN, consilier 

Telefon: 0735554811

Email: paula.busecan@farcasa-mm.ro

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"

 

 

Serviciul de Asistență Comunitară Fărcașa

Serviciul de Asistență Comunitară Fărcașa

 

       

                         Serviciul de Asistenţă Comunitară Fărcaşa

 

Serviciul de asistență comunitară Fărcașa a fost înființat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.44/2023 și licențiat de către Ministerul Muncii si Solidaritaţii Sociale.

 

Scopul serviciului social este de a sprijini și asista persoanele vulnerabile din comunitate (copii, familii, persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane fără adăpost, persoane aflate în sărăcie, victime ale violenței în familie, precum și alte persoane, grupuri sau categorii vulnerabile), informarea și consilierea beneficiarilor privind drepturile sociale și serviciile sociale disponibile, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, creșterii calității vieții și promovării incluziunii sociale.

 

Serviciile oferite prin Serviciul de asistență comunitară din cadrul Compartimentului de Asistență Socială Fărcaşa se acordă, după caz, la cerere, la sesizarea unei persoane sau din oficiu, cu respectarea standardelor minime de calitate și a confidențialității datelor beneficiarului.

Beneficiarii eligibili care doresc să acceseze serviciile oferite se pot adresa direct Serviciului de asistență comunitară  unde li se pot acorda servicii de consiliere, informare, reprezentare, asistență și intervenție socială.

 

 Finanţarea serviciului

            (2) Finanţarea cheltuielilor serviciului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:

            a) bugetul local al comunei Fărcaşa;

            b) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;

            c)  fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;

            d)  alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare

 

Serviciul asistență comunitară Fărcașa are sediul în localitatea Sârbi, strada Dealu Mare , nr.5A.

Pentru orice alte informații legate de funcționarea serviciului, persoanele interesate pot lua legătura cu asistentul social din cadrul Primăriei Fărcașa, Flavius-Dacian NICOARĂ, la nr.de  telefon: 0730654806 sau email: flavius.nicoara@farcasa-mm.ro

 

            

 

 

 

 

ANUNȚ privind organizarea licitației principale pentru vânzarea de masă lemnoasă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Organizatorul licitației:   COMUNA FĂRCAȘA cu sediul in localitatea Fărcașa, str. Independenței, nr.59, jud Maramureș, , cod de înregistrare fiscală 3694632, email primaria@farcasa-mm.ro.

2. Data desfășurării și ora începerii licitației:19.01.2023, ora 11:00

3. Locul desfășurării licitației: localitatea Fărcașa, str. Independenței, nr.59,

4. Tipul licitației: licitatie publică cu strigare

5. Temeiul legal al organizării și desfășurării licitației: Licitatia este organizată și se va desfașura potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului local Fărcașa nr. 83 din 29 noiembrie 2022 privind modificarea Hotarârii Consiliului local Fărcașa nr. 71 din 17 octombrie 2022 privind modul de valorificare în anul 2022 a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a comunei Fărcașa și a Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017 cu modificările și completările ulterioare;

6. Data desfășurării și ora începerii preselecției: 13.01.2023, ora 10:00

7. Data și ora-limită până la care pot face depunerea documentației pentru preselecție și înscrierea la licitație: 13.01.2023, ora 09:00;

8. Lista partizilor care se licitează precum și prețul de pornire a licitației, pentru partida este prevăzută în anexa la prezentul anunț.

9. Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitație  , din care:

a) pe natură de produse:

- produse principale:

b) pe specii și grupe de specii:

- fag: 40,22

- gorun (S): 10,68

- carpen :41,45 m³

10. Alte informații privind masa lemnoasă care se oferă spre vânzare: masa lemnoasă provine din pădurea proprietatea comunei Fărcașa, prestarea serviciilor silvice fiind asigurată, pe bază de contract, de către Ocolul silvic Borlești.

11. Volumul de masă lemnoasă rămas neadjudecat  nu se supune procedurii de vânzare prin negociere

12. Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul organizatorului licitației începând cu data de:09.01.2023.

13. Alte informații privind organizarea și desfășurarea licitației:

             Dacă pentru partida care face obiectul licitatiei se face o singură ofertă, adjudecarea nu se poate face la respectiva licitatie.

             Modul de organizare și desfășurare a licitatiei este prevăzut în Caietul de sarcini.

14. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației: telefon/fax  0262-266001/266003, primaria@farcasa-mm.ro.

 

 

 

   

PRIMAR

Ioan STEGERAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depunere solicitare de emitere a acordului de mediu

 

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere

a acordului de mediu

 

           COMUNA FĂRCAȘA, cu sediul comuna Fărcașa, localitatea Fărcașa, str. Independenței, nr. 59, județul Maramureș, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul "Construire Sală de sport cu tribună 180 locuri, comuna Fărcașa, sat Sârbi, str. Sportului, nr. 1, județul Maramureș", propus a fi realizat în comuna Fărcașa, sat Sârbi, str. Sportului, nr. 1. județul Maramureș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Maramureș, din localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. lA, în zilele de luni - joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14 și la sediul beneficiarului.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș.

 

 

ANUNȚ privind organizarea licitației principale pentru vânzarea de masă lemnoasă

 

 

 

 

 

1.Organizatorul licitației:   COMUNA FĂRCAȘA cu sediul in localitatea Fărcașa, str. Independenței, nr.59, jud Maramureș, , cod de înregistrare fiscală 3694632, email primaria@farcasa-mm.ro.

2. Data desfășurării și ora începerii licitației:10.11.2022, ora 11:00

3. Locul desfășurării licitației: localitatea Fărcașa, str. Independenței, nr.59,

4. Tipul licitației: licitatie publică cu strigare

5. Temeiul legal al organizării și desfășurării licitației: Licitatia este organizată și se va desfașura potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului local Fărcașa nr. 71 din 17 octombrie 2022 privind modul de valorificare în anul 2022 a masei lemnoase provenita din fondul forestier proprietate publică a comunei Fărcașa și a Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017 cu modificările și completările ulterioare;

6. Data desfășurării și ora începerii preselecției: , ora 11:00

7. Data și ora-limită până la care pot face depunerea documentației pentru preselecție și înscrierea la licitație: 07.11.2022, ora 10:00;

8. Lista partizilor care se licitează precum și prețul de pornire a licitației, pentru partida este prevăzută în anexa la prezentul anunț.

9. Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitație  , din care:

a) pe natură de produse:

- produse principale:

b) pe specii și grupe de specii:

- fag: 40,22

- gorun (S): 10,68

- carpen :41,45 m³

10. Alte informații privind masa lemnoasă care se oferă spre vânzare: masa lemnoasă provine din pădurea proprietatea comunei Fărcașa, prestarea serviciilor silvice fiind asigurată, pe bază de contract, de către Ocolul silvic Borlești.

11. Volumul de masă lemnoasă rămas neadjudecat  nu se supune procedurii de vânzare prin negociere

12. Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul organizatorului licitației începând cu data de:28.10.2022.

13. Alte informații privind organizarea și desfășurarea licitației:

             Dacă pentru partida care face obiectul licitatiei se face o singură ofertă, adjudecarea nu se poate face la respectiva licitatie.

             Modul de organizare și desfășurare a licitatiei este prevăzut în Caietul de sarcini.

14. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației: telefon/fax  0262-266001/266003, primaria@farcasa-mm.ro.

 

 

 

   

PRIMAR

Ioan STEGERAN 

 

 

ANUNȚ privind organizarea licitației principale pentru vânzarea de masă lemnoasă

 

 

ANUNȚ
privind organizarea licitației principale pentru vânzarea de masă lemnoasă


1.Organizatorul licitației:   COMUNA FĂRCAȘA cu sediul in localitatea Fărcașa, str. Independenței, nr.59, jud Maramureș, , cod de înregistrare fiscală 3694632, email primaria@farcasa-mm.ro.

2. Data desfășurării și ora începerii licitației:02.11.2022, ora 11:00

3. Locul desfășurării licitației: localitatea Fărcașa, str. Independenței, nr.59,

4. Tipul licitației: licitatie publică cu strigare

5. Temeiul legal al organizării și desfășurării licitației: Licitatia este organizată și se va desfașura potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului local Fărcașa nr. 71 din 17 octombrie 2022 privind modul de valorificare în anul 2022 a masei lemnoase provenita din fondul forestier proprietate publică a comunei Fărcașa și a Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017 cu modificările și completările ulterioare;

6. Data desfășurării și ora începerii preselecției: , ora 11:00

7. Data și ora-limită până la care pot face depunerea documentației pentru preselecție și înscrierea la licitație: 27.10..2022, ora 10:00;

8. Lista partizilor care se licitează precum și prețul de pornire a licitației, pentru fiecare partida în parte este prevăzută în anexa la prezentul anunț.

9. Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitație  , din care:

a) pe natură de produse:

- produse principale:

b) pe specii și grupe de specii:

- fag: 40,22

- gorun (S): 10,68

- carpen :41,45 m³

10. Alte informații privind masa lemnoasă care se oferă spre vânzare: masa lemnoasă provine din pădurea proprietatea comunei Fărcașa, prestarea serviciilor silvice fiind asigurată, pe bază de contract, de către Ocolul silvic Borlești.

11. Volumul de masă lemnoasă rămas neadjudecat  nu se supune procedurii de vânzare prin negociere

12. Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul organizatorului licitației începând cu data de:20.10.2022.

13. Alte informații privind organizarea și desfășurarea licitației:

             Dacă pentru partida care face obiectul licitatiei se face o singură ofertă, adjudecarea nu se poate face la respectiva licitatie.

             Modul de organizare și desfășurare a licitatiei este prevăzut în Caietul de sarcini.

14. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației: telefon/fax  0262-266001/266003, primaria@farcasa-mm.ro.

 

 

 

 

   

PRIMAR

Ioan STEGERAN

 

 

 

 

 

  

 

 

Preselectie licitatie masa lemnoasă

 

 

 

 

PROCES VERBAL DE PRESELECȚIE

Nr

            Organizarea și desfășurarea preselecției operatorilor economicii/grupuri de operatori economici care au depus cereri de înscriere la licitația de masă lemnoasă pe picior organizată de către Comuna Fărcașa în data de 06.09.2022, ora 11:00 se face în conformitate cu prevederile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G.715/2017.

  1. Data și locul desfășurări preselecției:31.08.2022, ora 11:00, comuna Fărcașa, str. Independenței, nr. 59,
  2. Comisia de preselecție a fost numită prin Dispoziția Primarului Comunei Fărcașa, în următoarea componență:

1.    Roxana Alina ARNĂUȚ- consilier juridic, președinte;

- consilier, compartiment cadastru, agricultură, membru,

-consilier, compartiment urbanism, membru,

La ședință au participat următorii membrii:

1.    Roxana Alina ARNĂUȚ

2.    Paul Daniel BUȘECAN

3.    Alina FAZECAȘ

3.  Anunțul de licitație a fost publicat pe site-ul www.produselepadurii.ro, www.farcasa-mm.ro și la sediul organizatorului, în data de 22.08.2022. Acesta a prevăzut data de 31.08.2022, ora 10:00 ca termen limită pentru înscrierea la licitație și depunerea documentelor de preselecție.

4. Operatorii economici/grupurile de operatori economici care au depus în termen cererea de înscriere la licitație și documentele solicitate sunt prevăzuți în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

 

 

5. Operatori economici/grupurile de operatori economici nu au participat la ședința comisiei de preselecție.

6. Comisia de preselecție a analizat documentele depuse de către operatorii economici / grupurile de operatori economici în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini și ale Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. 715/2017.

            Comisia de preselecție a hotărât următoarele:

I.              Admiterea participării la licitație a operatorilor /grupurilor de operatori economici prevăzuți în anexa nr. 2 la prezentul proces verbal, precum și volumul de masă lemnoasă pe picior pe care aceștia îl mai pot recolta la data preselecției, conform datelor înregistrate în documentele prevăzute la cap. III;

II.            Respingerea participării la licitație a operatorilor economici /grupuri de operatori economici prevăzuți în anexa nr. 3 la prezentul proces verbal, precum și motivul respingerii lor.

7.  Operatorii economici/grupurile de operatori economici au luat la cunoștință de prevederile  Caietului de sarcini și ale contractului de vânzare cumpărare masă lemnoasă pe picior, neformulând obiecțiuni cu privire la acesta.

8. Operatorii economici/grupurile de operatori economici au luat la cunoștință că trebuie să achite anterior începerii ședinței de licitație, în contul comunei Fărcașa garanția de contractare, precum și despre situațiile în care aceasta nu se restituie.

            Prezentul proces-verbal a fost încheiat într-un exemplar, azi data de mai sus și afișat la sediul Primăriei Fărcașa la ora _____________.

            Procesul verbal se comunică tuturor operatorilor economici care s-au înscris la licitație.

 

Roxana Alina ARNĂUȚ ___________________

 

Paul Daniel BUȘECAN ___________________

 

Alina FAZECAȘ                __________________

 

Anexa nr. 1

La procesul verbal de preselecție nr5132/31.08.2022

 

 

Operatorii economici/grupurile de operatorii economici care au depus în termen cererea de înscriere la licitație și documentele solicitate

 

Nr.

Crt.

Operator economic

Adresa

Persoana împuternicită

Nr. înregistrare cerere

1.

 

SC BLIDAR FOREST SRL

 

 

 

 

Sat Băița de sub Codru, com. Băița de sub Codru, nr.126, jud. Maramureș

________

5080/26.08.2022

2

 

 

SC ARIANA MAR SRL

 

 

Ambud, comuna Păulești, str. Lisabona, nr. 13, jud. Satu Mare

_______

5128/30.08.2022

 

 

COMISIA DE PRESELECȚIE

Roxana Alina ARNĂUȚ ___________________

 

Paul Daniel BUȘECAN ___________________

 

Alina FAZECAȘ                __________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2

La procesul verbal de preselecție nr.  5132/31.08.2022

 

Lista operatorilor economici/ grupurilor de operatori economici ADMIȘI la licitația de vânzare masă lemnoasă pe picior din data de 06.09.2022, ora 11:00

 

Nr. crt.

Operator economic

Adresa

Persoana împuternicită

Nr. îregistrare cerere

Volum de masă lemnoasă pe picior ce poate fi recoltat

-m3 -

1.

 

SC BLIDAR FOREST SRL

 

 

 

 

Sat Băița de sub Codru, com. Băița de sub Codru, nr.126, jud. Maramureș

________

5080/26.08.2022

3.036,73 mc

2.

SC ARIANA MAR SRL

 

 

Ambud, comuna Păulești, str. Lisabona, nr. 13, jud. Satu Mare

_________

5128/30.08.2022

3.799,02 mc

 

 

 

COMISIA DE PRESELECȚIE

Roxana Alina ARNĂUȚ ___________________

 

Paul Daniel BUȘECAN ___________________

 

Alina FAZECAȘ                __________________

 

 

 

 

 

Anexa nr. 3

La procesul verbal de preselecție nr. 5132/31.08.2022

Lista operatorilor economici/grupurilor de operatori economici RESPINȘI la licitația de vânzare masă lemnoasă pe picior din data de 06.09.2022, ora 11:00

 

 

Nr. crt.

Operator economic

Adresa

Motivul respingerii

1

 

_______________________

 

_____________

_____________

 

 

Motive:

 

 

 

COMISIA DE PRESELECȚIE

Roxana Alina ARNĂUȚ ___________________

 

Paul Daniel BUȘECAN ___________________

 

Alina FAZECAȘ                __________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPANIE DE COLECTARE DESEURI ELECTRICE SI ELECTRONICE (DEE-URI)

CAMPANIE DE COLECTARE DESEURI ELECTRICE SI ELECTRONICE (DEE-URI)

 

În perioada 29-30.OCTOMBRIE.2021, Vineri și Sâmbătă, în intervalul orar 10.00-16.00, în comuna Fărcașa va avea loc Campania de colectare a deșeurilor electrice și electronice(DEE-URI).

Acestea vor putea fi predate gratuit la mașina de colectare ce va circula pe străzile din comună sau  la punctul de colectare organizat la căminul cultural din Fărcașa.

 

 

 

ANUNȚ AJUTOR DE ÎNCĂLZIRE, SEZONUL RECE 2021-2022

AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI, SEZONUL RECE 2021-2022

 

 

Pentru sezonul rece 2021-2022, se pot depune cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire, la Compartimentul de Asistență socială din cadrul Primăriei comunie Fărcașa, de luni până vineri, între orele 12.00-16.00.

 

Cererea, precum și alte informații cu privire la condițiile de acordare a sprijinului financiar, se pot obține accesând linkul de mai jos.

 

https://emol.ro/farcasa-mm/alte-documente-category/alte-documente-care-fac-obiectul-aducerii-la-cunostinta/10?sort=date&dir=DESC&page=1

 

 

 

 

Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa