Proces verbal mai 2017

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 17 mai 2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local

 

Participă toți 12 membri ai Consiliului local Fărcașa(mai puțin Armaș Viorel, care a depus demisia din funcția de consilier local), precum si dl Nicu Dunca, supleant pe listele PSD  la alegerile locale din iunie 2016, al cărui mandat va fi supus validării Consiliului local în prezenta ședință. . Dl Dunca Nicu nu participă la vot decât din momentul validării mandatului său și depunerii jurământului prevăzut de lege.

            Mai participă:

1.    Primarul comunei Fărcașa, dl Ioan STEGERAN

2.    Secretarul comunei Fărcașa, Rodica GIURGIU

Președinte de ședință este: consilier local Ștefan BARTA.

La începutul ședinție se distribuie fiecărui membru al consiliului local formularele declarațiilor de avere și interese, în vederea completării lort până la data de 15 iunie 2017.

Președintele de ședință supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, care

este afișat pe pagina de internet a comunei Fărcașa, la adresa www.farcasa-mm.ro. Consilier Daniel DECEBAL solicită să vadă procesul verbal și în formă scrisă. În urma vizualizării acestuia, președintele de șeidnță supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Se votează în unanimitate.

            Invitația și materialele de șeidnță au fost transmise fiecărui consilier local.

            Ședința a fost convocată prin Dispoziția primarului comunei Fărcașa nr.98/2017, având următoarea ordine de zi:

1.    Proiect de hotărâre priivnd încetarea de drept, înainte de expirarea mandatului de consilier local al domnului Ioan Viorel ARMAȘ ;

2.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al  domnului Nicu DUNCA, care va ocupa locul vacant ca urmare a încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Ioan Viorel ARMAȘ ;

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisei pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului înconjurător, turism din cadrul Consiliului local al comunei Fărcașa;

4.    Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al comunei Fărcașa în domeniul public al județului Maramureș a suprafeței de 1.317 m², în vederea realizării proiectului "Reabilitarea Drumului Nordului-Maramureș, etapa I".

5.    Proiect de hotărâre privind  înființarea postului de asistent medical comunitar;

6.    Proiect de hotărâre privind modificarea componenței compartimentului de prevenire și Formațiunii de interevenție din cadrul Serviciului voluntar pentru situații de urgență Fărcașa;

7.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Fărcașa pe anul 2017 ;

8.    Probleme diverse, interpelări ;

Primarul comunei propune completarea ordinea de zi cu următoarele proiecte de hotărâri:

1.    Proiect de hotărâre privind identificarea topografică a terenului în suprafață de 48.985 m²,  aflat în domeniul public al comunei Fărcașa, în vederea înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară.

2.    Proiect de hotărâre privind identificarea topografică a terenurilor în suprafață de 2.000 m²,  respectiv 4.003 m ² aflate în domeniul public al comunei Fărcașa, în vederea înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară

3.    Proiect de hotărâre priivnd achiziționarea unei suorafețe de teren

4.    Proiect de hotărâre priivnd modificarea soluției tehnice la DC92;

Se supune la vot ordinea de zi și se votează în unanimitate.

Se trece la primul punct al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre priivnd încetarea de drept, înainte de expirarea mandatului de consilier local al domnului Ioan Viorel ARMAȘ ;

Se supune a vot și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea Consiliului

local al comunei Fărcașa nr. 38/2017 privind constatarea încetării de drept,  înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Ioan-Viorel ARMAȘ.

 

Se trece ,la următorul punct al ordinii de zi- Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al  domnului Nicu DUNCA, care va ocupa locul vacant ca urmare a încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Ioan Viorel ARMAȘ ;

Se supune a vot și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea

Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 39/2017 privind validarea mandatului de consilier local al  domnului Nicu DUNCA, care va ocupa locul vacant ca urmare a încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Ioan Viorel ARMAȘ 

            Ca urmare a validării mandatului de consilier local al dlui Nicu DUNCA, acesta depune jurămânrul în fața Consiliului local.

Punctul 3 al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisei pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului înconjurător, turism din cadrul Consiliului local al comunei Fărcașa;

Dl Nicu DUNCA îl înlocuiește pe dl Ioan Viorel Armaș în cadrul Comisei pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului înconjurător, turism din cadrul Consiliului local al comunei Fărcașa.

Se supune la vot. Consilier Nicu DUNCA nu participă la vot. Restul consilierilor locali

votează pentru, devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 40/2017 privind modificarea componenței Comisei pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului înconjurător, turism din cadrul Consiliului local al comunei Fărcașa.

Punctul 4 al ordinii de zi- Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public

al comunei Fărcașa în domeniul public al județului Maramureș a suprafeței de 1.317 m², în vederea realizării proiectului "Reabilitarea Drumului Nordului-Maramureș, etapa I".

            Este vorba despre terenuri aflate în domeniul public al comunei Fărcașa afectate de traseul Drumului Nordului.

Se supune a vot și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea

Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 41/2017 privind trecerea din domeniul public

al comunei Fărcașa în domeniul public al județului Maramureș a suprafeței de 1.317 m², în vederea realizării proiectului "Reabilitarea Drumului Nordului-Maramureș, etapa I".

Punctul 5 al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind  înființarea postului de

asistent medical comunitar.

            Dl primar propune modificarea proiectului de hotarare in sensul aprobarii infiintarii a doua posturi de asistent medical comunitar. Acestia sunt angajati de catre Primarie, dar salariile sunt achitate de la bugetul de stat prin Directia de sanatate publica.

Se supune a vot și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea

Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 42/2017 privind  înființarea a două posturi de

asistent medical comunitar.

Punctul 6 al ordinii de zi--- Proiect de hotărâre privind modificarea componenței compartimentului de prevenire și Formațiunii de interevenție din cadrul Serviciului voluntar pentru situații de urgență Fărcașa.

Se supune a vot și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea

Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 43/2017 privind modificarea componenței compartimentului de prevenire și Formațiunii de interevenție din cadrul Serviciului voluntar pentru situații de urgență Fărcașa.

Punctul 7 al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Fărcașa pe anul 2017 .

Bugetul local al comunei Farcasa se rectifica cu suma de 250 mii lei, sumă alocată de Consiliul Județean Maramureș.

Consilierul Basrta Ștefan întreabă dacă la străzi nu ar putea începe mai repede lucrările.

Consilier Decebal Daniel întreabă dacă există un standard cu pirvire la beton și cere proiectul pentru trotuare și metodologia dupp care s-a comandat betonul pentru acestea.

Se supune a vot și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea

Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 44/2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Fărcașa pe anul 2017 .

Următorul punct al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind identificarea topografică a terenului în suprafață de 48.985 m²,  aflat în domeniul public al comunei Fărcașa, în vederea înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară.

            Este vorba despre terenul situat în localitatea Sîrbi, unde s-ar dori construirea unui azil pentru bătrâni.

Se supune a vot și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea

Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 45/2017 privind identificarea topografică a terenului în suprafață de 48.985 m²,  aflat în domeniul public al comunei Fărcașa, în vederea înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară

            Următorul punct al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind identificarea topografică a terenurilor în suprafață de 2.000 m²,  respectiv 4.003 m ² aflate în domeniul public al comunei.

            Este vorba despre terenurile situate în localitatea Fărcașa, unde funcționează formațiunea de pompieri din cadrul ISU MM si SMURD.

Se supune a vot și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea

Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 46/2017 privind identificarea topografică a terenurilor în suprafață de 2.000 m²,  respectiv 4.003 m ² aflate în domeniul public al comunei Fărcașa, în vederea înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară.

Următorul punct al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre priivnd achiziționarea unei suorafețe de teren

Este vorba despre necesitatea achziționării unui teren în localitatea Sîrbi, cu o suprafață de 0,30 ha, în vederea construrii unei săli de sport.

Se supune a vot și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea

Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 47/2017 privind achiziţionarea unui teren în localitatea Sîrbi.

 

Următorul punct al ordinii de zi-- Prouect de hotărâre priivnd modificarea soluției tehnice la DC92;

Este vorba despre renunțarea la modernizare pe tronsonul de la km 4+505-4+900, în vederea realizării tronsonului de 411 m care asigură accesul la localitatea Fărcașa.

Se supune a vot și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea

Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 48/2017 privind modificarea soluţiei tehnice la proiectul „Construire drum comunal DC 92-drum pentru trafic greu și modernizare drumuri de acces in localitățile Sîrbi și Buzești"

 

Diverse:

Dunca Nicu spune că în anul 2016 a fost curățat terenul pe partea stângă către terenul pentru azil, iar acum trebuie săpat cu o tocătoare. Dl primar spune că după ce se termină drumul acolo se va face p perdea verde.

Mereuț Ioan Gheorghe spuen că drumul ce vine de la uzina de apă ar trebui amenajat cu piatră. Dl primar-dacă se poate, se va duce.

Pop Angheluț spune că pe strada Poeziei au rămaa material în urma lucrărilor la canalizare. Ar trebui duse de acolo, ca pamenii să poată intra la terenuri

Onț Dinu  întreabă ce lungime are trotuarul de la ultima casă până la Tinoasa și când se termină lucrarea de canalizare.

Decebal Daniel spune că drumurile asfaltate pe deal au fost prevăzute cu șanțuri. Întreabă în ce proporție au fost realizate aceste șanțuri și în ce proporție sunt plătite. La fel și podețele, oamenii nu au acces la ele. De asemenea, cere să se pună la dispoziție analiza apelor epurate deversate în Someș sau Fărcășița în anii 2016-2017 și de unde au fost luate aceste analize.

            La ședință sosește președintele Consiliului județean Maramureș, Gabriel-Valer Zetea și consilierul județean Cornel Varga, într-o vizită de lucru, pentru lămuriri pe tema depozitului ecologic.

Pop Angheluț  spună că un sondaj în rândul cetățenilor arată clar că unii sunt complet indiferenți față de acest proiect, ceilalți sunt îngrijorați și chiar nemulțumiți de implementarea acestui proiect. Majoritatea cetățenilor au foarte mare încredere în primarul comunei și respect pentru acesta și spun că știe primarul ce face.Dar, doamne freest sa se intample ceva sis a nu functioneze asa cum trebuie.

Președintele CJ MM cere tuturor să vorbească, să pună întrebări și la final va răspunde.

Onț Dinu sune că în ultimii ani cu gropile de gunoi este cea mai mare afacere și în alte țări. Partodul Mișcarea Populară a formulat niște clauze, pe care le va prezenta Daniel Decebal.

Decebal Daniel spune că acest proiect l-a determinat ca azi să fie consilier local. El personal este împotriva acestui proiect. Totuși, consideră, având în vedere procentul de realizare a acestuia, nu crede ca se mai poate opri.

Președintele CJ MM Aîl întreabă pe Decebal Daniel dacă este împutriva acestui proiect și care sunt motivele. Decebal Danile spune că nu este împotriva acestui proiect ca și proiect , ci împotriva implementarii lui în Fărcașa.

Întreabă care este miza acestui proiect și de ce în Fărcașa.

            Președintele CJ MM spune că au trecut 7 ani de când  a început implementarea acestui proiect. Dacă este un angajament semnat, se merge mai departe, indifferent de oamenii care semnează efectiv.

Decebal Daniel spune că implementarea proiectului la Fărcașa ar trebui să aducă niște avantaje pe termen lung, cărora le dă citire. Unele au fost, ca si investitii, dar ar trebui sa fie si avantaje pe termen lung, precum:

-       Sa nu se depoziteze deșeuri chimice si toxixe

-       Scutire de taxa de salubrizare

-       Reducerea impozitelor pentru persoanele fiizice cu 50%, diferenta fiind suportata de agentul economic

-       Deșeurile sa apartina exclusive comunei Farcasa, daca peste ani se va putea exploata acest gunoi

-       Administratorul depzozitului ecologic sa nu ppate face si altceva decat cu acordul comunei Farcasa

-       Agentul economic care administreaza sa aiba si reprezentanti de la nivelul consiliului local. Președintele CJ MM spune ca administratourl este o societate privata si nu se poate asa ceva

-       CJ MM sa isi assume in fiecare an o suma  cu care va sprijini activitatea sanitara

-       Daca se constata problem de sanatate ale oamenilor, sa paota fi sistat. Președintele CJ MM spune ca aceasta cerinta este un lucru iresponsabil din partea sa.

-       Disfunctionalitati semnalate de comuna Farcasa sa fie remediate repede, altfel sa fie oprit pana la remediere.

Pop Angheluț spune că teama cetățenilor este că România  a devenit groapa de gunoi a Europei, oare Fărcașa va  face exceptie?

Barta Ștefan spune că au fost oprite la granite peste 10  tiruri cu deșeuri toxice. Spune ca dansul, vorbeste ca si persoana.

Președintele CJ MM îi cere dlui Barta Ștefab să vprbească în numele partidului din care face pare, în nume personal se vorbeste in afara sedintei.

Barta Ștefan spune că vorbește ca și consilier local.

Președintele CJ MM vrea să știe dacă opinia exprimată de Barta Ștefan este  a Partidului sau vorbește în nume personal.

Barta Ștefan spune ca vorbeste ca si consilier local, dar el poate sa aiba o alta parere decat Partidyul dio care face parte.

Presedintele CJ MM cere sa se consemneze faptul ca Barta Ștefan exprima  o opinie care nu este a partidului din care face parte.

I se cere sa vorbeasca in numele partidului din care face parte.

Președintele CJ MM spune că tehnologia depozitului este data de Comisia europeană.Îl întreabă pe Barta Ștefan dacă el acasă produce cianură? Pentru că în deposit se adduce ceea ce se produce în gospodăriile oamneilor. Se vor depozita doar deseuri menajere, asa ca daca acasa nu se produce cianura,  nu poate fi depozitata cianura.

Barta Ștefan spune ca detine studii cu privire la afirmatiile pe care le face, dar pe care nu le are acum sa le prezinte presedintelui.

Barta Ștefan cere să se facă o vizită la depzozitul de la Bistrița cu cei care au fost anterior acolo.

Președintele CJ MM îl întreabă pe Barta Ștefan dacă a fost acolo personal. Barta-nu a fost, pentru că nu l-a dus nimeni.

Președintele CJ MM spune că consilierii ,locali sunt primii care dezinformează.Ii spune dlui Barta ca nu vorbeste despre proiectul care se implementeaza la Farcasa si dezinformeaza.

Barta Ștefan întreabă dacă este adevărat că s-au mai dat 30 milioane euro în plus la acest proiect? Președintele CJ MM spune că vechiul exercițiu financiar al UE s-a încheiat la 31.12.2015, iar ceea ce  a rămas de executat, se va finalize din noul exercițiu financiar 2014-2020. Nu s-a suplimentat suma, este aceeași valoare a proiectului.

Bușecan Radu Ioan întreabă ce beneficii aduce acest depozit de gunoi. De ce nu s-a făcut referendum  pentru acest proiect?. Acest proiect ne afectează soarta pentru următorii 20 de ani, pentru nu vor avea aer curat.  Presupune acest lucru. Bușecan Radu Ioan este de acord cu proiectul, dar să nu se facă la Fărcașa. Președintele CJ MM spune ca acest proiect se face in fiecare judet.

Buie Gheorghe întreabă  care sunt măsurile pentru colectare selective, pentru ca la depozitul de la Satu Nou toate sunt la gramada. Care sunt actiunie facute in acest scop? Cere sa se supravegheze procedura de alegere a operatorului de salubritate, pentru a fi unul competent, competitiv.

Dunca Fănică spune că este un dosar mare cu privire la depozit. Ar fi trebuit să studieze acest dosar toată lumea. Spune că a fost în Franța la un depozit ecologic și s-a convins cum funcționează. Speră ca cel de aici să fie cu o tehnologie mai performantă.

Președintele CJ MM răspunde , pe rând, întrebărilor, temerilor consilierilor locali.  Spune că toate proiectele legate de mediu, oriunde în lume sunt controversate. Și este normal să fie așa. Doar că uităm cum a fost în județ cu gropile de gunoi.Acelea poluează și afectează sănătatea oamenilor.  Comisia Europeană a dat bani pentru închiderea gropilor. Pe locu gropilor sunt terenuri verzi, curate. A fost finalizata inchiderea gropilor in proportie de peste 90%.

Cand semnezi un contract cu finantare europeana, iti asumu ceea ce scrie acolo si nu se mai poate modifica ulterior. Altfel, proiectul este declarat nefezabil si trebuie sa returnezi banii si sa  faci proiectul pe banii tai. Altfel nu mai primesti finantare europeana. In cazul rezilierii contrcatului de finantare pentru deposit, nici o unitate administrative teritoriala nu mai primeste bani din finantari europene, pentru ca sunt membre ale ADI deșeuri.

Proiectul nu cuprinde doar constructia halelor, ci si ecologizarea și inchiderea vechilor gropi, care au reprezentat 1/3 din proiect.

Președintele CJ MM spune ca derularea proiectului a fost ingreunata si de procesle purtate in instant și că, desigur, și consilierii imptriva au asmutit cetatenii in acest sens și au avut un rol in derularea acestor procese.

Aderarea la Uniunea Europeană presupune îndeplinirea unor obligații, precum inchiderea gropilor de gunoi din toata România. Unele deja sunt închise, altele urmează să fie închise, astfel ca in iulie 2017 nu mai ai voie sa depozitezi deseuri pe gropile neconforme.

Din iulie 2017 suntem in pericol de a nu mai putea fi ridicate deseurile de acasa. Consiliile locale au obligatia de a asigura cetatenilor serviciul de salubrizare.

Chiar dacă personal nu ii plac termenii contractuali, presedintele CJ MM spune ca nu poate schimba acest contract, pe perioada de implementare si inca 5 ani, de monitorizare. Apoi, daca se doreste , se poate gandi altfel gestionarea deseurilor.

Sistemul este complex si greu de implementat. Dar s-au facut progrese importante in ultimul an.

Urmează ca în 2-3 luni să fie construite celulele. S-a făcut procedură pentru serviciile unui expert  pe partea de stabilizare a versantului care să dea soluția bună, având în vedere soluțiile tehnice gresite care s-au dat la proiect.

Dra secretar prezintă obligațiile care au fost impuse Consiliului Judetean in contractual de administrare semnat in 2015.

În ceea ce privește beneficiile pentru Fărcașa, acesta este un subiect delicat. Fărcașa a fost mereu pe primul loc când s-a discutat la MDRAPFE. Sunt multe proiecte la Fărcașa finanțate prin PNDL, iar de la bugetul județului, cea mai mare sumă din cota de 20% s-a dat la Fărcașa. Promite ca va face tot ce ii sta in putere pentru alocarea de bani pentru Farcasa, dar nu poate promite lucruri care sunt imposibil de realizat.

Terenurile din zona depozitului au alta valoare acum, datorita acestei investitii.

Cu privire la afacerile din zona deseurilor, presedintele CJ MM spune ca acestea reprezintă o afacere in toata lumea, atata timp cat este un operator privat. Daca era un operator public, lucrurile stateau altfel. Insa dupa perioada de sustenabilitate a proiectului, se poate discuta in acest sens.

Presedintele CJ MM cere consilierilor ca ei sa fie primii care corescteaza opinia oamneilor simpli, care nu au datoria sa se informeze. Dar ei ca si consilieri sa fie primii care sa le spuna ca nu este vorba despre groapa de gunoi, ci de depozit.

Cere sa se faca administratie si nu campanie electorala, pentru ca s-au terminat alegerile. Consilierii sunt reprezentantii oamenilor sis a li se spuna acestora ca tot ce au auzit sunt povesti, spuse intr-o batalie politica, dar care s-a terminat. Și la Consiliul judetean, se conlucreaza, exista unanimitate in consiliu cu privire la proiecte. Au fost lasate deoparte orgoliile politice si exista consens politic in Consiliul judetean. Si pentru ca a fost consens si liniste, s-au putut promova proiecte de valoare mare pentru judetul Maramures. Proiectele sunt pentru oameni, raman oamenilor.

Dna viceprimar spune că acest proiect a fost mediatizat. La dezbaterea pe problema mediului caminul cultural din Farcasa era plin. Au fost emisiuni televizate, au fost reviste dedicate acestui subiect in intregime.Probabli ca aceste pareri impotriva se datoreaza neintelegerii modului de functionare. Problemele create la nivel de comuna s-au creat datorita consilierilor care fac opoziție. Daca va fi festionata cum trebuie, daca va fi realizata asa cum este proiectata, lucrurile vor fi in regula.

Onț Dinu spune că va scădea valoarea imobilelor in Farcasa.A fost plecat 20 de ani în occident . În Torino a scăzut valoarea imobilelor în zona depozitului ecologic, conform statisticilor. Președintele CJ MM îi cere să prezinte aceste statistici.

Decebal Daniel spune că problema este că avem cu toții un grad de scepticism. Iar pentru adminstratie este o mare responsabilitate.

Intreaba daca administratia locala Farcasa va fi luata in considerare in aceasta problem? Presedintele CJ MM spune ca Farcasa este membru ADI, iar primarul comunei este membru in consiliul director.

Primarul comunei spune ca daca nu se respecta normele de mediu, inchide drumul si nu mai da acces la deposit.

Presedintele CJ spune ca daca va fi o problema, autoritatea de mediu va fi poirma care va inchide depozitul. Trebuie sa se faca o intelegere intre judetele limitrofe, astfel ca in cazul in care intervin anumite porbleme in functionarea unui deposit intr-un judet, celelalte judete  sa poate prelua deseurile.

Președintele CJ MM solicita ca la sedinta urmatoare a consiliului local sa se initieze un proiuect de hotarare privind trecerea terenului pentru depozitul ecologic din domeniul public al comunei Fărcașa în domeniul public al județului Maramureș, pe perioada de realizare  a investițiilor și încă 5 ani, perioada de monitorizare.

Decebal Daniel spune că formatiunea politica din care face parte nu va pune piedici acestui proiect.

Presedintele CJ MM spune ca tot ceea ce este in contractul de administrare, ca drepturi și obligatii, vor constitui anexa la hotararea consiliului local Farcasa, dar si la Hotararea Consiliului judetean.

Dl primar spune că acest protocol va fi anexă la hotărârea consiliului local, cu toate drepturile și obligațiile din contractul de administrare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                       SECRETAR

            Ștefan Barta                                                         Rodica Giurgiu

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa