Proces_verbal_iunie_2017

 

 

 

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 30 iunie 2017

Cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Fărcașa

 

            Participă un număr de 11 consilieri dintre cei 13 aleși. Lipsesc domnii consilieri locali: Buie Gheorghe Vasile și Mereuț Ioan Gheorghe.

            Mai participă:

1.    Primarul comunei Fărcașa, dl Ioan STEGERAN

2.    Secretarul comunei Fărcașa, dra Rodica GIURGIU

Este prezentă la eșdință și Emilia BURA, fără invitație din partea primarului.

Președinte de ședință este consilierul local Daniel DECEBAL.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția primarului comunei Fărcașa nr. 123/2017.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare și se votează în unanimitate.

Ordinea de zi a ședinței comunicată consilierilor locali este.

1.    Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al comunei Fărcașa în domeniul public al județului Maramureș a terenului în suprafață de 200.000 m ² în vederea realizării Centrului de management integrat al deșeurilor în cadrul proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Maramureș"

2.    Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare  a unui imobil aparținând Comunei Fărcașa și vânzarea unui imobil

3.    Proiect de hotărâre privind alocarea sumelor de bani necesare decontării transportului cadrelor didactice de la şcolile de pe raza comunei Fărcaşa pentru lunile martie, aprilie, mai 2017

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de garantare bancară de la Fondul de garantare a creditului rural pentru plata avansului la investiţia „"EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE, MODERNIZARE STAȚIE DE TRATARE A APEI ȘI MODERNIZARE STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA FĂRCAȘA, JUDEȚUL MARAMUREȘ"", finanțat prin PNDR

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului "elev de nota zece"

6.    Proiect de hotărâre privind necesitatea excavării unei cantități de 2000 m ³agregate, în condițiile legii, pentru refacerea infrastructiri afectate de inundații

7.    Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitatție publică a masei lemnoase din pădurea proprietatea comunei Fărcașa

8.    Proiect de hotărâre privind transformarea funcției publice de execuție vacante de politist local, grad profesional superior în polițist local, grad profesional debutant din cadrul compartimentului Poliție locală din aparatul de specialitate al primarului

9.    Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Fărcaşa"

10. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui imobil, stabilirea sediului Poliției locale și alServiciului public apă, canal Fărcașa și revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 4/2017

11. Probleme diverse, interpelări.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi și se votează în unanimitate.

Primarul comunei Fărcașa, dl Ioan STEGERAN, propune completarea ordinii de zi cu:

1.    Proiect de hotărâre privind alocarea unor compensații bănești pentru membrii Sericiului voluntary pentru situații de urgență Fărcașa;

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Multicare Clinic SRL-D în vederea asigurării pentru cetățenii comunei Fărcașa a serviciilor medicale prin medici spcialiști

3.    Proiect de hotărâre privind deschiderae unei căi opublice în localitatea Sîrbi și atribuirea unei denumiri

4.    Proiect de hotărâre priivnd modificarea HCL. 47/2017 priivnd achiziționarea unui teren în localitatea Sîrbi

5.    Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Fărcașa

6.    Proiect de hotărâre priivnd stabilirea unor măsuri cu privire la drumurile modernizate în cadrul proiectului "Modernizare drumuri de exploatație agricolă în comuna Fărcașa, județul Maramureș;

Se supune al vot completarea ordinii de zi și se votează în unanimitate.

Se trece la primul punct al ordinii de zi--- Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al comunei Fărcașa în domeniul public al județului Maramureș a terenului în suprafață de 200.000 m ² în vederea realizării Centrului de management integrat al deșeurilor în cadrul proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Maramureș".

Consilier Ștefan Barta iese din ședință, spunând că nu participă la discutarea și votarea acestui punct al ordinii de zi.

Consilier Daniel DECEBAL spune că este un punct foarte controversat și ar trebui să ne aplecăm asupra lui. Spune că a înțeles că e un proiect necesar. Dacă azi dăm această proprietate Consiliului județean Maramureș, să avem niște clauze foarte bine puse la punct. Punctul-cheie este administrarea lui. Consideră că ar trebui ca din cadrul Primăriei să fie 2-3 reprezentanți (onorifici) care să aibă acces ladeciziile care se iau. Reprezentanții să fie în consiliul de administrație al operatorului care va câștiga licitația pentru depozitul ecologic.

Consilier Nicu DUNCA  susține ca cetățenii comunei Fărcașa să nu plătească taxa.

Consilier Angheluț POP spune că scutirea de taxa trebuie să fie un beneficiu pentru comuna Fărcașa.

Primarul comunei. Dl Ioan STEGERAN, spune că dacă nu este posibilă scutirea de taxa, se v aimpune o taxa pentru drum și se va compensa în acest mod.

Consilier Dinu ONȚ  spune că din clauzele  PMP doar vreo 2 au fost puse în acest protocol. Nu vede nici un avantaj pentru oamenii de rând.Aceștia trebuie să câștige ceva.. Cel mai bun câștig esrte buzunarul omului de rând.

Consilier Daniel DECEBAL spune că prin implementarea acestui proiect pătăm puțin fața comunei. Crede că ar trebui reechilibrată balanța printr-o investiție. Ceva pentru oameni, de exemplu un strand.

Primarul Ioan STEGERAN spune că dacă culturile din zona depozitului vor fi afectate, cetățenii să primească despăgubiri de la Consiliul județean conform unei evaluări făcute de un expert.

Consilier Daniel DECEBAL  spune că dacă se constată deteriorarea sănătății în timp, să se oprească depozitul.

Consilier Fănică DUNCA spune că cele 2 persoane care vor fi în consiliul de administrație să supravegheze ce intră ș ce iese din depozit.

Consilier Daniel DECEBAL întreabă dacă consilierul Buie a primit vreun răspuns la întrebarea pusă în ședința la care a participat preșeidntele Consiliului județean Maramureș, Gabriel Zetea.

Viceprimarul comunei Fărcașa, dna Flaore MUREȘAN, spune că se va cere de la Consiliul județean Maramureș să comunice, sub semnătură, care sunt substanțele care se depozitează

Emilia BURA spune că speră în puterea de a lua decizii pentru rezolvarea problemei. Sunt multe necazuri ale oamenilor din locuirle unde s-au implementat aceste  SMID-uri, comppstul nu mai este primit de către fermieri pentru că poluează. Spune că ar trebui ca compostabilele să nu fie aduse la Fărcașa. Ar trebui să fie 3 categorii de deșeuri: reciclabile, compostabile și reziduale. Proiectul SMID nu are o echipă care să analizeze deșeurile reziduale. Pentru aplicarea soluției corecte, Consiliul Județean are nevoie doar de o suprafață de 1,5 ha. Spune că dânsa tine la dl oirmar mai mult decât alții și de aceea îi aduce la cunoștință toate aceste aspecte.

Se propune să nu se voteze acum acest proiect. Pirmarul spune că se va trimite la Consiliul Județean proiectul de hotărâre să se analizeze punctele solicitate și se va supune ulterior la vot.

 

Se trece la următorul punct al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare  a unui imobil aparținând Comunei Fărcașa și vânzarea unui imobil.

Se supune la vot și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 52 din 30 iunie 2017  cu privire la însușirea raportului de evaluare  aunui imobil aparținând Comunei Fărcașa și vânzarea unui imobil.

Se trece la următorul punct al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind alocarea sumelor de bani necesare decontării transportului cadrelor didactice de la şcolile de pe raza comunei Fărcaşa pentru lunile martie, aprilie, mai 2017.

Se supune la vot și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 53 din 30 iunie 2017  privind alocarea sumelor de bani necesare decontării transportului cadrelor didactice de la şcolile de pe raza comunei Fărcaşa pentru lunile martie, aprilie, mai 2017.

Se trece la următorul punct al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de garantare bancară de la Fondul de garantare a creditului rural pentru plata avansului la investiţia „"EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE, MODERNIZARE STAȚIE DE TRATARE A APEI ȘI MODERNIZARE STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA FĂRCAȘA, JUDEȚUL MARAMUREȘ"", finanțat prin PNDR

Se aduce un amendament în sensul că suma solicitată va fi de 2.000.000 de lei și nu 1.500.000 de lei, cum apare în proiectul de hotărâre.

Se supune la vot și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 54 din 30 iunie 2017 privind aprobarea solicitării scrisorii de garantare bancară de la Fondul de garantare a creditului rural pentru plata avansului la investiţia „"EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE, MODERNIZARE STAȚIE DE TRATARE A APEI ȘI MODERNIZARE STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA FĂRCAȘA, JUDEȚUL MARAMUREȘ"", finanțat prin PNDR .

Se trece la următorul punct al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului "elev de nota zece".

Consilier Ștefan BARTA propune ca și profesorii cu rezultate să fie stimulați.

Consiler Dinu ONȚ  cere ca elevii care obțin locuirle I, II, III să fie stimulați cu câte o excursie.

Consilier Daniel DECEBAL propune ca elevii care obțin media zece să primească 1.000 de lei, ceilalți 500 de lei.

Primarul comunei. Dl Ioan STEGERAN spune că începând cu anul școlar umrător se vor acorda premiile în aceste cunatumuri, pentru acest an școlar rămân conform propunerii inițiale. Cei care se califică la două categorii, vor primi suma cea mai mare. Cu privire la stimularera profesorilor spune că se va cere un referat de la directorul școlii.

Se supune la vot și se votează în unanimitate forma cu amendamentele propuse, devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 55 din 30 iunie 2017 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului "elev de nota zece".

Se trece la următorul punct al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind necesitatea excavării unei cantități de 2000 m ³agregate, în condițiile legii, pentru refacerea infrastructuriii afectate de inundații.

Se supune la vot și se votează în unanimitate  devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 56 din 30 iunie 2017 privind necesitatea excavării unei cantități de 2000 m ³agregate, în condițiile legii, pentru refacerea infrastructuriii afectate de inundații.

Se trece la următorul punct al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitatție publică a masei lemnoase din pădurea proprietatea comunei Fărcașa

Se supune la vot și se votează în unanimitate  devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 57 din 30 iunie 2017 privind valorificarea prin licitatție publică a masei lemnoase din pădurea proprietatea comunei Fărcașa.

Se trece la următorul punct al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind transformarea funcției publice de execuție vacante de politist local, grad profesional superior în polițist local, grad profesional debutant din cadrul compartimentului Poliție locală din aparatul de specialitate al primarului.

Consilier Daniel DECEBAL întreabă dacă este un raport de activitate al acestui compartiment.

Consilier Dinu ONȚ  cere să se pună o camera de supraveghere pe mașina poliției.

Se supune la vot și se votează în unanimitate  devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 58 din 30 iunie 2017 privind transformarea funcției publice de execuție vacante de politist local, grad profesional superior în polițist local, grad profesional debutant din cadrul compartimentului Poliție locală din aparatul de specialitate al primarului.

Următorul punct al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Fărcaşa". SE prezintă raportul cu privire la activitatea preotului Florian MĂGUREAN.

Se supune la vot și se votează în unanimitate  devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 59 din 30 iunie 2017 privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Fărcaşa.

Următorul punct al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui imobil, stabilirea sediului Poliției locale și alServiciului public apă, canal Fărcașa și revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 4/2017.

Se supune la vot și se votează în unanimitate  devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 60 din 30 iunie 2017 privind schimbarea destinației unui imobil, stabilirea sediului Poliției locale și alServiciului public apă, canal Fărcașa și revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 4/2017.

Următorul punct al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind alocarea unor compensații bănești pentru membrii Serviciului voluntar pentru situații de urgență Fărcașa;

Se supune la vot și se votează în unanimitate  devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 61 din 30 iunie 2017 privind alocarea unor compensații bănești pentru membrii Serviciului voluntar pentru situații de urgență Fărcașa;

Următorul punct al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Multicare Clinic SRL-D în vederea asigurării pentru cetățenii comunei Fărcașa a serviciilor medicale prin medici specialist

Se aduce la cunoștință faptul că acest parteneriat va debuta din 7-8 iulie, cand se vro face consultații de specialitate pentru depistarea cancerului de prostate și adenomului de prostată. Participarea Comunei Fărcașa în cadrul acestui parteneriat se concretizează în suportarea de la bugetul local al©omunei a jumătate dim costul consultației pentru cetățenii care au domiciliul în comuna Fărcașa.

Se supune la vot și se votează în unanimitate  devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 62 din 30 iunie 2017 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Multicare Clinic SRL-D în vederea asigurării pentru cetățenii comunei Fărcașa a serviciilor medicale prin medici specialist.

Următorul punct al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind deschiderea unei căi publice în localitatea Sîrbi și atribuirea unei denumiri.

Primarul comunei propune să fie construită încă o sală de sport în localitatra Sîrbi, la limita cu localitatea Fărcașa lângă peco. Deschiderea acestui drum se face pentru a asigura accesul la această sală de sport și la terenurile din jur.

Consilier Daniel DECEBAL  consideră că ar fi necesară consultarea consilierilor pentru proiecte. Avem deja 2 săli de sport, a treia sală nu își are rostul. Nu putem spă facem investiții după ce bani se dau, pe ce proiecte. Ar trebui să avem o strategie pe termen lung.

Primarul Ioan Stegeran spune că această sală de sport ar deservi în principal

Școala Profesională Sîrbi.

Consilier Daniel DECEBAL spune că a văzut în județul Brașov o sală de sport foarte frumoasă. Spune că se abține de la realizarea unei săli de sport, în rest este de acord cu deschiderae drumului și atribuirea denumirii de strada Sportului acestui sector.

Se supune la vot și se votează în unanimitate  devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 63 din 30 iunie 2017 privind deschiderea unei căi publice în localitatea Sîrbi și atribuirea unei denumiri.

Următorul punct al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind modificarea HCL.

47/2017 priivnd achiziționarea unui teren în localitatea Sîrbi.

            Prin HCL. 47/2017 s-a aprobat achiziționarea unei suprafețe de teren în localitatea Sîrbi. Se propune mărirea suprafeței ce va fi achiziționată la   6600 m².

Se supune la vot și se votează în unanimitate  devenind Hotărârea

Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 64 din 30 iunie 2017 privind modificarea HCL. 47/2017 privind achiziționarea unui teren în localitatea Sîrbi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Fărcașa se referă șa modificarea  valorii de inventar a drumurilor de exploatație agricolă , ca urmare a finalizării proiectului Modernizare drumuri de exploatație agricolă în comuna Fărcașa, județul Maramureș, finanțat prin PNDR, măsura 125.

Se supune la vot și se votează în unanimitate  devenind Hotărârea

Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 65 din 30 iunie 2017 privind modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Fărcașa. Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public

Proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la drumurile modernizate în cadrul proiectului "Modernizare drumuri de exploatație agricolă în comuna Fărcașa, județul Maramureș se referă la precizarae faptului că pe acest drum se va circula fără perceperea de taxe, iar pe o perioadă de 5 ani de la ultima tarnsșă de plată se va asigura funcționarea lui la parametrii proiectați.

Se supune la vot și se votează în unanimitate  devenind Hotărârea

Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 66 din 30 iunie 2017 privind stabilirea unor măsuri cu privire la drumurile modernizate în cadrul proiectului "Modernizare drumuri de exploatație agricolă în comuna Fărcașa, județul Maramureș

Diverse.

            Printr-o adresa Agenția Națională pentru Loucințe solicită confirmarea faptului dacă se menține amplasamentul din localitatea Tămaia, str Câmpului,  pentru 12 u.l. Pirmarul comunei spune că aceste locuințe dorește să fie realizate pe str Culturii în loc Tămaia. În uanimitate se votează acest amplasamnet, Tămaia, str Culturii(unde a fost SMA).

            SC CHILIA SA solicită acordul pentru a folosi drumurole agricole din extravilanulcomunei Fărcașa pentru exploatare agregate.Consilier Radu Ioan BUȘECAN spune că acolo sunt terenuriel oamenilor și s-a mai discutat că nu se dă.

            Școala gimnazială Lucian Blaga Fărcașa adduce la cunoștință necesitatea realizării unor lucrări de reparații la corpurile de lădire din Fărcașa, Sîrbi, Tămaia.

            Se dă cuvântul, pe rând, domnilor consilieri.

Nicu DUNCA  spune că drumul către Ppodul Vulpii a fost mâncat de ape.

Angheluț POP spune că strada Poeziei este la 200 m de instituțiile comunei și ar trebui asfaltată. Primarul comunei spuen că s-a făcut un proiect de modernizare a 6 km străzi în comună.S-a depus pe fonduri europene-1 milion euro. Proiectul a obținut punctaj maimic decât altele pentru că nu avem gară, drum national. Încercăm să îl depunem pe alte finanțări.

            Daniel DECEBAL întreabă cât ar costa să facem o astfel de strdaă din bugetul local. Să se facă o analiză și să vedem străzi lăturalnice care nu pot fi prinse în proiecte, să se facă din bugetul local.  

            Dinu ONȚ spune că drumul lapădure trebuie nivelat.

            Ștefan BARTA întreabă ce se ște despăre drumul de centură de la Fărcașa. Primarul comunei răspunde că este depus la București.

            Radu Ioan BUȘECAN spune că cineva  a arat drumul spre balastieră.

            Vasile PAPP spune că la capela din Buzești trebuie montate jgheaburile, pentru că altfel se distruge.  De asemenea, soune că șanțurile sunt  înfundate pe strada Independenței și ar trebui decolmatate.

            Alina NICOARĂ cere să se facă o adresa la preoți pentru că sunt mulți cîini lăsați liberi pe stradă și latră pe copii sau pot să îi muște. Primarul comunei spuen că se va face adresa la AJVPS.

            Nicu DUNCA spune că și la depozitul ecologic sunt 3 câini mari, să se facă adresă.

            Daniel DECEBAL spune că nu se aplică prevederile hotărârii prin care s-a aporbat taxa pentru autorizațiile de acces. Propune ca oamenii care își fac case în comună să nu plătească aceste taxe, dar cei care fac proiecte să plătească. Spune că strada mare din Sîrbi este denivelată din cauza betoanelor care cad. Totodată, precizează că vegetația de la podul din vale (Rustik) trebuie tăiată. Atât primarul, cât și viceprimarul comunei spun că nu se poate intra acolo, că acolo rămâne excavatorul. În legătură cu podețele de acces la holdele oamneilor, cere să se vină până data viitoare cu o soluție. Propune:  să se rezolve fațada Primăriei pentru că se deteriorează, să demarăm un SF pentru o stațiune cu apă termală, să se realizeze câte ceva din ceea ce se propune.

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                      SECRETARUL COMUNEI

     Daniel DECEBAL                                                                    Rodica GIURGIU

 

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa