proces verbal februarie 2017

 


PROCES VERBAL
încheiat azi, 28 februarie 2017 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Fărcașa


Participă toți cei 13 membrii ai consiliului local.
Mai participă:
1. primarul comunei Fărcașa-dl Ioan Stegeran,
2. secretarul comunei Fărcașa, dra Rodica Giurgiu
3. contabil Adeluța Bușecan

Președinte de șeidnță este dl Buie Gheorghe Vasile.
Ședința a fost convocată de către primarul comunei Fărcașa iar invitația și materialele de ședință au fost comunicate fiecărui mebru al consiliului local.
Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții " „Lucrari suplimentare la drum comunal DC 92 si modernizarea unor strazi in comuna Farcasa, judetul Maramures" ;
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei și ale bugetului Serviciului public apă, canal Fărcașa, pe anul 2016;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce se efectuează de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pentru anul 2017;
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea faptelor care constituie contravenții în domeniul gospodăririi comunei Fărcașa și a sancțiunilor aplicabile;
6. Proiect de hotărâre privind contractarea unui împrumut intern;
7. Proiecte de hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții;
8. Probleme diverse, interpelări.
Se supune la vot ordinea de zi și se votează în unanimitate.
Dl pirmar propune completarea ordinii de zi cu Proiect de hotărâre privind închirierea unor cabinete medicale medicilor de familie ca punct de lucru.
Se supune la vot completarea ordinii de zi și se votează în unanimitate.

Se trece la primul punct al ordinii de zi---Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții " „Lucrari suplimentare la drum comunal DC 92 si modernizarea unor strazi in comuna Farcasa, judetul Maramures"
Dl primar precizează că este vorba despre consolidarea drumului comunal 92, pe lungimea de 10,720 km , având în vedere alunecările de teren care au avut loc. Pentru acest proiect a fost identificată sursa de finnațare în cadrul PNDL. Valoarea proiectului este de 6.312.390 lei, din care contribuție proprie 122.580 lei.
Se supune la vot și se votează în unanimitate devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 15 din 28 februarie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții " „Lucrari suplimentare la drum comunal DC 92 si modernizarea unor strazi in comuna Farcasa, judetul Maramures"

Punctul 2 pe ordinea de zi--- Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL.
Dna contabil precizează că este stabilit modul de calcul a chiriilor pentru locuințele ANL, prin Legea nr.152/1998 priivnd înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare.
Utilizând modul de calcul stabilit de lege, chiriile pentru locuințele ANL diferă în funcție de vârsta titularului locuinței (sub 35 de ani sau peste 35 de ani) , precum și de veniturile realizate de către familie, respectiv dacă acestea sunt sub nivelul salariului minim pe economie/membru de familie, între salariul minim și salariul mediu pe economie, respectiv peste salariul mediu pe economie.
Se supune la vot prouectul de hotarâre și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.16 din 28 februarie 2017 privind stabilirea chiriei pentru anul 2017 pentru locuințele pentru tineri, destinate închirieri, realizate prin Agenția Națională pentru Locuințe.
Punctul 3 pe ordinea de zi---- Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei și ale bugetului Serviciului public apă, canal Fărcașa, pe anul 2016;
Dna contabil precizează că bugetul local pe anul 2016 la secțiunea de funcționare a fost inițial la venituri în sumă de 7.948.500 de lei, iar realizat la 31.12.2016, în sumă de 6.990.269, iar la secțiunea de dezvoltare, inițial în sumă de 24.732.000 lei, iar la 31.12.2016, în sumă de 10.909.832 lei, conform detalierii prezentate.
Se supune la vot prouectul de hotarâre și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.17 din 28 februarie 2017 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei și ale bugetului Serviciului public apă, canal Fărcașa, pe anul 2016 .

Punctul 4 pe ordinea de zi---Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce se efectuează de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pentru anul 2017;

Conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajuror social au obligația de a presta lunar, raportat la cuantumul ajutorului social acordat, ore de muncă la acțiuni sau lucrări de interes local, conform programului aprobat anual.
Se impune așadar aprobarea programului de acțiuni sau lucrări de interes localpentru repartizarae orelor de muncă ce se efectuează de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, pe anul 2017
Se supune la vot prouectul de hotarâre și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.18 din 28 februarie 2017 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce se efectuează de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, pe anul 2017.

Punctul 5 pe ordinea de zi---Proiect de hotărâre privind stabilirea faptelor care constituie contravenții în domeniul gospodăririi comunei Fărcașa și a sancțiunilor aplicabile;
Dl consilier Buie spune ca ar trebui sanctionati si cei care pășunează oile pe malul Someșului și pe șanțuri.
Dra secretar face precizarea că prin hotărârea consiliului local se stanilesc contravenții doar pentru faptele pentru care nu sunt prevăzute contraventii prin acte normative de nivel superior.
Dl consilier Barta cere sa se revizuiasca faptele de la pct 4 și 16 , respectiv accesul cu mopede in curtile institutiilor publice sa fie contraventie doar daca are loc in afara programului acestora, iar comerțul ambulant sa fie sanctionat doar daca este fara avizul Primariei Farcasa.
Se supune la vot proiectul de hotarâre și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.19 din 28 februarie 2017 privind stabilirea faptelor care constituie contravenții în domeniul gospodăririi comunei Fărcașa și a sancțiunilor aplicabile.
Punctul 6 pe ordinea de zi--Proiect de hotărâre privind contractarea unui împrumut intern;
Dna contabil spune că în vederea efectuării ultimei plăți la proiectul Extindere drumuri de explșoatație agricolă în comuna Fărcașa se impune contractarea unui credit în valoare de 500 mii lei cu o maturitate de 10 luni.
Se supune la vot proiectul de hotarâre și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.20 din 28 februarie 2017 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne în valoare de 500.000 de lei

Punctul 7 pe ordinea de zi---Proiecte de hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții;
Este vorba despre două proiecte: "Reabilitare, modernizare și extindere Școală profesională în localitatea Sîrbi și Reabilitare, modernizare și extindere Dispensar medical Fărcașa.
Se aprobă în unanimitate devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.21 din 28 februarie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și extindere Școală profesională Sîrbi, comuna Fărcașa" și Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.22 din 28 februarie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și extindere Dispensar medical Fărcașa" .

Următorul punct pe ordinea de zi---acordarea unor cabinete medicale ca puncte de lucru pentru medicii de familie. Este vorba despre cabinetele din Dispensarul medical Farcasa si din Centrul medical Tamaia.
Se supune la vot proiectul de hotarâre și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.23 din 28 februarie 2017 privind închirierea unor spații cu destinația de cabinete medicale.

Diverse.
Fîrtye Maria -Buzești, solicita acordarea unui ajutor pentru acoperirea cheltuielilor de inmormantare ale fratelui decedat in străinătate. Se aprobă alocarae sumei de 1.000 de lei ca ajutor de urgență. Se va emite dipsoziție de către primarul comunei Fărcașa.
Pleșca Ramona Felicia solicită sprijin financiar. Se aporba acordarea unui ajutor de urgență , respectiv cate 200 de lei lunar. Se va emite dispoziție de catre primarul comunei Fărcașa.
Se dă cuvântul, pe rând, domnilor consilieri.

Podină Vasile cere să se amenajeze la Ciorgău un loc. Dl primar spune că trebuie realizat un studiu.
Armaș Ioan Viorel cere să se monteze indicatoare prin care să se precizeze că este interzisă depozitarea deșeurilor. De asemenea, cere să fie informați ce s-a discutat în ședințele cu comitetele consultative. Tot dânsul precizezaă că ar fi bine ca fântânile comunale să poată fi utilizate în cazul unor incendii. Dl primar spune că se vor amenaja în se va pune un anunț prin care să se atragă atenția că apa nu este potabilă.
Mereuț Ioan Gheorghe cere să se amenajeze drumul pe culme, când este posibil. Trebuie turnat un capăt de pod. Dl primar spuen că se va pune un tub corogat.
Tot dl Mereuț spune că va tăia conducrele de la bazinul care este pe deal, pe proprietatea dânsului. I se dă acordul în acest sens deoarece din acel bazin nu se mai alimentează cu apă nici un imobil.

Anghel Pop cere să se amenajeze drumul și poduțul pe strada Poeziei. Dna viceprimar spune că se va vedea dacă oalele sunt înfundate.
Tot dânsul precizează că cetățenii ridică problema poduțurilor, iar preotul Vasile Rus i-a spus că ar trebui să se monteze containere pentru sticlă. De asemenea, pe strada Atena mai trebuie dusă piatră.

Onț Dinu spune că mai multe familii din Fărcașa au nevoie de microbus școlar, întrucât la pod în centru este periculos de circulat pentru copii.

Decebal Daniel ridică problema taxei de racodare la rețeaua de gaz, spune că unii cetățeni nu vor să plătească acea taxă de racxordare și că ar trebui să se acorde scutire de la plata taxei pentru cei care vin în comună și își construiesc o casă.

Bușecan Radu Ioan spune că podul plutitor de la Tămaia trebuie amenajat, dimensiunile fiind Lungime 12,40 m și lățime 6 m.

Papp Vasile spune că în Buzești este o casă părăsită și cu multă mizerie în jur. Ar trebui luate anumite măsuri în asemenea situații.
Dunca Fănică cere să se dea amenzi pentru cei care nu își curăță șavțurile.
Buie Gheorghe înttreabă când se face canalizarea pe strada Someșului. Dl primar spune că se va organiza licitația și se începe lucrul.

 

 

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa