Proces verbal aprilie 2017

PROCES-VERBAL
Încheiat azi, 20 aprilie 2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Fărcașa.

 

Participă toți cei 13 membri ai Consiliului local al comunei Fărcașa.
Mai participă:- primarul comunei Fărcașa, dl Ioan Stegeran
- Secretarul comunei Fărcașa, Rodica Giurgiu
- Consiler, compartimentul contabilitate, Adeluța-Dorina Bușecan.
- Consilierul primarului, Claudiu Marinca
Ședința a fost convocată de către primarul comunei Fărcașa prin Dispoziția nr. 90
din 14 aprilie 2017, având următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Fărcașa pentru anul 2017;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și pe secșțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul I 2017;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică la nivelul comunei Fărcașa;
4. Proiect de hotărâre privind distribuirea către populație a unităților de compostare individuală achiziționate în cadrul proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Maramureș"
5. Proiect de hotărâre privind modificarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Fărcașa;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru județul Maramureș și de adoptare a formei consolidate a acestuia;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de atribuire a contractului având ca obiect delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, LOT 1 Sîrbi;
8. Prezentarea de către primarul comunei Fărcașa a raportului privind starea economică, socială și de mediu a comunei Fărcașa în anul 2016;
9. Probleme diverse, interpelări.
Proiectele de hotărâri au fost transmise spre analiză comisiilor de specialitate a
consiliului local.
Invitația la ședință și proiectele de hotărâri au fost comunicate fiecărui membru
al consiliului local.
Președinte de ședință este dl Barta Ștefan.
Se supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare și se votează cu 10 voturi
pentru și 3 abțineri(consilierii: Onț Dinu, Decebal Daniel și Bușecan Radu Ioan-pe motiv ca nu a fost citit)
Se supune la vot ordinea de zi și se votează în unanimitate.
Primarul comunei Fărcașa propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele
proiecte de hotărâri:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea soluției tehnice la proiectul Modernizare drumuri de exploatație agricolă în comuna Fărcașa, județul Maramureș
2. Proiect de hotărâre privind necesitatea actualizării Planului Urbanistic General al comunei Fărcașa.

Se supune la vot completarea ordinii de zi și se votează în unanimitate.
Se trece la primul punct al ordinii de zi--- Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului local al comunei Fărcașa pentru anul 2017.
Bugetul local al comunei Fărcașa se redctifică cu suma de 100 mii lei, sumă alocată de Consiliul Județean Maramureș prin Hotărârea nr. 39/2017 pentru achitarea arieratelor în ordinea cronologică a vechimii acestora, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza OUG.2/2015, OUG.46/2015, OUG 8/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2017, din care 45 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local și 55 mii lei reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în unanimitate devenind HOTĂRÂREA nr.29 din 20 aprilie 2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Fărcaşa pe anul 2017.
Se trece la următorul punct al ordinii de zi--- Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și pe secșțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul I 2017.
Cu privire la acest proiect de hotărâre, Onț Dinu spuen că sunt prea puțini bani la sănătate, în comparație cu cultură sau alte capitole.
Dna contabil precizează că este vorba doar de sume alocate din bugetul local și care pot fi doar pentru anumite acțiuni, nu se pot suprapune cu ceea ce se primește de la Casa de asigurări.
Barta Ștefan întreabă la ce se referă venituri din prestări servicii. Dna contabil precizează că este vorba despre salubrizare, pază. De asemenea, Barta Ștefan solicită precizarea la ce se referă capitolul transporturi. Dna contabil răspunde: la străzi.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în unanimitate devenind HOTĂRÂREA nr.30 din 20 aprilie 2017 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul I 2017.

Se trece la următorul punct al ordinii de zi--- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică la nivelul comunei Fărcașa.
Decebal Daniel întreabă de ce la art.22 din Plan a gost trecut ca sediu al poliției locale adresa sediului Primăriei, Răspuns: pentru că în prezent nu este amenajat sediul care va fi utilizat de poliția locală și până atunci sediul lor este la Primărie. Termen estimat pentru amenajarae noului sediu: luna septembrie.
Barta Ștefan cere să se adauge și cimitirul romano-catolic din Fărcașa.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în unanimitate devenind HOTĂRÂREA nr. 31 din 20 aprilie 2017 privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al poliției locale a comunei Fărcașa pe anul 2017.

Se trece la următorul punct al ordinii de zi--- Proiect de hotărâre privind distribuirea către populație a unităților de compostare individuală achiziționate în cadrul proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Maramureș".
Unitățile de compostare individuală cu capacitate de 400 l au fost predate de către ConsiliUL județean Maramureș fiecărei primării pentru depozitare. Acum, Consiliul Județean, precum și Ministerul Fondurilor Europene, ca finanțator al proiectului și-au exprimat acordul ca aceste compostoare să fie distribuite cetățenilor, pe baza unor contracte de comodat.
Buie Gheorghe spune că ar trebui amenajate platforme pentru sticle, să se stabilească anumite locuri.
Decebal Daniel spune că ar fi bine ca containerele pentru peturi să fie altfel, să aibă alt design. Dl primar spune că acum sunt din plastic.
Barta Ștefan cere să se monteze camere video la locurile de amplasare a containerelor.
Decebal Daniel cere să fie în locuri accesibile, să poată fi încărcate și descărcate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează cu 12 voturi pentru și o abținere, Barta Ștefan, devenind HOTĂRÂREA nr. 32 din 20 aprilie 2017
privind distribuirea către populație a unităților de compostare individuală achiziționate în cadrul proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Maramureș.

Se trece la următorul punct al ordinii de zi--- Proiect de hotărâre privind modificarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Fărcașa.
Postul vacant de referent II din cadrul SPCLEP se transgormă în consilier debutant, I. Postul vacant de paznic se transformă în 0,5 normă șofer și 0,5 normă paznic.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în unanimitate, devenind HOTĂRÂREA nr.33 din 20 aprilie 2017 privind modificarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Se trece la următorul punct al ordinii de zi--- Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru județul Maramureș și de adoptare a formei consolidate a acestuia.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează cu 3 abțineri(Bușecan Radu Ioan, Onț Dinu, Barta Ștefan) și 10 voturi pentru, devenind HOTĂRÂREA nr.34 din 20 aprilie 2017 privind aprobarea modificarii Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judetul Maramures si adoptării formei consolidate a acestuia.

Se trece la următorul punct al ordinii de zi--- Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de atribuire a contractului având ca obiect delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, LOT 1 Sîrbi.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează cu 4 abțineri( Barta Ștefan, Decebal Daniel, Onț Dinu, Bușecan Radu Ioan) și 9 voturi pentru, devenind HOTĂRÂREA nr.35 din 20 aprilie 2017 privind aprobarea Documentatiei de atribuire a contractului avand ca obiect Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, LOT 1 : Zona 1 Sirbi.

Se trece la următorul punct al ordinii de zi--- Proiect de hotărâre privind modificarea soluției tehnice la proiectul Modernizare drumuri de exploatație agricolă în comuna Fărcașa, județul Maramureș.
Este vorba despre modificarea traseului drumului pe o lungime de 200 m, unde se suprapune cu DC 92.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în unanimitate, devenind HOTĂRÂREA nr.36 din 20 aprilie 2017 privind modificarea soluţiei tehnice la proiectul „Modernizare drumuri de exploatație agricolă în comuna Fărcașa, județul Maramureș", finanțat prin PNDR.

Se trece la următorul punct al ordinii de zi--- Proiect de hotărâre privind necesitatea actualizării Planului Urbanistic General al comunei Fărcașa.
PUG-ul comunei Fărcașa se impune a fi actualizat, astfel că în variant următoare a planului, se zona dintre localitățile Sîrbi și Buzești, pe deal, care în prezent este zonă spații verzi, se va prevedea ca zonă unități agrozootehnice, iar zona Corboi, care intră în teritorul administrativ al comunei Fărcașa , conform sentinței nr. 2723/2016, pronunțată în dosarul nr.7035/100/2012 se va prevedea ca zonă spații verzi.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în unanimitate, devenind HOTĂRÂREA nr.37 din 20 aprilie 2017 privind necesitatea actualizării Planului Urbanistic General al comunei Fărcașa.

Se trece la următorul punct al ordinii de zi---prezentarea raportului primarului comunei Fărcașa cu privire la starea economică, socială și de meidu a comunei în anul 2016.

Diverse.
SC Chilia SRL a solicitat accesul la Balastiera SOMEȘ 73 S.
Buie Gheorghe nu este de acord. Propune să fie lăsată o rezervă pentru Primărie, pentru excavare.
Bușecan Radu Ioan spune că acolo sunt proprietăți private.
În unanimitate se decide să nu se acorde acces.

Se dă cuvântul, pe rând, domnilor consilieri.
Mereuț Gheorghe Ioan propune ca terenurile sintetice de la bazele sportive să fie date fără taxe. Dl primar este de acord, dar să fie pentru echipe, nu individual.
Dna viceprimar spune că din păcate se distruge tot, vin tineri din Gârdani și distrug tot ce s-a realizat.
Pop Angheluț întreabă ce beneficii are comuna Fărcașa prin realizarea depozitului ecologic la Sîrbi și de ce nu poate Primăria Fărcașa să verifice ce gunoaie vor intra în depozit, pentru că ne vom trezi mai târziu cu deșeuri periculoase.
Dl primar răspunde că se realizează DC 92, precum și extindere rețelei de apă și canalizare, care sunt în beneficiul nostru. De asemenea, precizează că depozitul de la Sîrbi va fi doar pentru deșeuri menajere , nu se vor adduce deșeuir din altă parte, iar din partea Primăriie sunt 2 persoane care au dreptul să intre oricând acolo.
Decebal Daniel spune că nu știe dacă acest proiect ne aduce nouă niște beneficii. Trebuie găsit un mecanism ca acest proiect să ne aducă venituri. Dacă tot se face, să fim noi administratorii depozitului.
Dl primar precizează că dacă nu se respectă normele de mediu, va pune barieră la drum, întrucât este drum comunal.
Decebal Daniel spune că acest lucru este prea puțin.
Dl primar cere tuturor consilierilor să se gândească ce solicitări ar trebui să mai avem față de Consiliul Județean Maramureș și să se prezinte acestea când vor veni la ședință reprezentanții Consiliului Județean.
Onț Dinu spune că s-a fpcu o trece de pietoni la ieșirea din Fărcașa, spre Gârdani, dar nu sunt indicatoare. Dna viceprimar spune că s-a făcut adresă la Poliție și la Consiliul Județean în acest sens.
Tot Onț Dinu spune că de câte ori plouă iese canalizarea.
Decebal Daniel spuen că avem generatoare de 2 ani și încă nu sunt funcționale.
Barta Ștefan întrabă în administrarea cui este Pișcăroaia, în localitatea Tămaia, unde intră pe ogrăzi? Dna viceprimar spune că s-a dorit să se facă o amenajare de către Primărie, dar anumiți cetățeni de acolo nu au fost de acord să se intre pe terenurile lor. Barta Ștefan precizează că Petrușca a zis că își taie 2 peri și dă voie să se intre să se desfunde. Îi va spune lui Petrușca să facă o înțelegere cu ceilalți vecini și atunci se va merge să se amenajeze.

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa