Proces verbal 29 iunie 2018

 

 

 

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 29 iunie 2018, cu ocazia șediței ordinare a Consiliului local al comunei Fărcașa

 

            La ședință participă toți cei 13 membri ai consiliului local.

            Mai participă:

1.    Primarul comunei Fărcașa, dl Ioan Stegeran

2.    Secretarul comunei Fărcașa, dna Rodica Toma

3.    Consiliur compartimentul contabilitate, dna Adeluța Bușecan

4.    Consilierul primarului, dl Claudiu Marinca

Sunt prezenți la ședință, fără invitația primarului:

1.    Dl Marchiș Vasile

2.    Dna Emilia Bura

Președinte de ședință este dna consilier local Floare Mureșan.

Secretarul comunei supune aprobării procesul verbal al ședinței anterioare. Se votează cu 7 voturi pentru și 6 abțineri( consilierii locali: Buie Ghe Vasile,  Pop Angheluț, Onț Dinu Barta Ștefan , Bușecan Radu, Decebal Daniel). Barta Ștefan spune că potrivit art.45 din Legea 215/2001 hotararea de rectificare a bugetului local, adoptată în cadrul ședințeri anterioare este o hotarare cu privire la patrimoniu și nu o hotărâre cu privire la buget și trebuia votul a 2/3 din numărul consilierilor locali în funcție.

            Secretarul comunei precizează că este o hotarare de rectificare, in coditiile legii finanțelor publice locale nr.273/2006 a bugetului local, pe parcursul exercițiului bugetar, pentru care art.45 alin.(2) lit a( din Legea administrației publice locale impune votul majorității consilierilor locali in funcție, așa cum a și fost adoptată.

            Ordinea de zi a ședinței, conform invitației transmise consilierilor locali este următoarea:

  1. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului "Amenajare piste de biciclete și supraveghere video în comuna Fărcașa"
  2. Proiect de hotarare predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Bazin de înot didactic" din sat Fărcașa, str. Sportului, nr.5A,  comuna .Fărcașa, judeţul Maramureș
  3. Proiect de hotarare predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Sală de sport cu tribună 180 locuri" din sat .Sârbi, str. Sportului, nr.1, comuna .Fărcașa, judeţul Maramureș
  4. Proiect de hotărâre privind identificarea în vederea întabulării a unui teren cuprins în  inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Fărcaşa 
  5. Proiect de hotărâre privind realizarea obiectivului de investiții Bloc de locuințe cu 24 de apartamente prin Agenția Națională pentru Locuințe.
  6. Probleme diverse, interpelări.

 

Se supune la vot ordinea de zi și se votează în unanimitate.

Se propune completarea ordinii de zi cu două proiecte de hotărâri inițiate de primarul comunei și anume.

1.    Proiect de hotarare privind alocarea unor compensaţii băneşti pentru membrii Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Fărcaşa pentru participarea la concursurile profesionale;

2.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.

 

Se supune la vot completarea ordinii de zi și se votează în unanimitate.

Se dă cuvântul dlui Marchiș Vasile, prezent în sală. Dânsul precizează că în 1990 familia dânsului a fost deposedata de o parcela de 30 de ari de teren de catre comisia locala de fond funciar de la acel moment. În schimb trebuia sa primeasca teren in Terti, dar acel teren este intabulat pe Primaria Fărcasa.Mai mult susține ca i s-a mai luat si teren din ogradă

Primarul comunei spune ca noi trebuie sa hotărâm pe actele pe care le avem la dosar.

Dna viceprimar spune că terenul pe care îl solicită Marchiș Vasile a fost terenul din Tertiul Jidului, proprietatea unui evreu din Tămaia..Acest teren nu a fost atribuit persoanelor fizice. Familia Marchiș a avut teren în Prunduț, teren pe care au zis ca il lasă comisiei locale, iar în schimb să folosească teren în altă parte. Când s-au verificat documentele existente, acel teren din Prunduț este atribuit unchiului diomnului Marchiș, respectiv fratele tatălui său.Dânsa spune că nu a fost prejudiciată familia Marchiș în nici un fel, nici atunci când au fost executate lucrări, nu li s-a diminuat suprafața din ogradă. Iar o cerere formulată acuim pe legile fondului funciar nu iși are finalitate, pentru ca au fost niste termene clare in care puteau fi solicitate terenurile. La acest moment orice teren care nu a fost solicitat in termen si pentru care se face dovada proprietatii, poate fi revendicat doar in instanță.

      Marchiș Vasile spune că a fost deposedat ilegal de 30 de ari de teren iar pamântul din Terti s-a intabulat pe Primaria Farcasa fara sa stie dansul.Cere ca comisia de fond funciar sa ii dea pamantul, întrucât comisia de fond funciar din 1990 i-a lua pământul.

      Primarul comunei spune că i se va răspuns in scris la solicitare. Terenul poate fi dat unui solicitant numai daca exista cerere la legile fondului funciar si daca este validat.

      Marchiș Vasile cere să i se dea teren in alta parte daca in Terti nu se poate sau sa i se dea contravaloarea in bani a terenului.

      Primarul comunei precizeaza ca si aceste operatiuni pot avea loc doar in cazul unei cereri formulate in termen si validate de comisia judeteana.Dna viceoprimar spune ca doar daca are validat si nu a primit un teren, i se poate da. Se va mai verifica o data cererea.

      Decebal Danile intreaba despre ce suma este vorba. Marchiș Vasile spune ca doreste contravaloarea arului de teren intravilan din comuna Dfărcașa.

      Dna secretar precizeaza ca la legile fondului funciar există o procedură clară de acordare de despăgubiri, in conditiile existentei  unei cereri de reconstituire formulata in termen, validata de comisia judeteana, dar terenul nu poate fi retrocedat in natura, dosarele se inainteaza ANRP-ului care dispune cu privire la despăgubiri.

      Marchiș Vasile cere sa mearga o comisie din Primarie sa vada pana unde este baza sportiva in ograda dansului.

      Marchiș Vasile se retrage.

 

 

Se dă cuvântul dnei Bura Emilia,prezentă în sală.

Dânsa precizează că are două probleme de interes local:

1.    A identificat in comuna Farcasa o specie rara de pasari---vânturelul de seara, din clasa șoimilor. Este posibil să existe și alte specii. Fermierii din Arad și chiar din  Ulmeni iau bani frumoși pe terenuri pe care nu le cultivă dar unde stau aceste păsări migratoare. Trebuie informați cei care au terenuir sa poata beneficia de acei bani.

2.    Spera ca proiectul cu depozitul ecologic de deseuri nu se va finaliza. Vrea ca Fărcașa să fie un model, să se implice in rezolvarea corectă a problemei.Să facem ca la Tg Lăpuș unde metoda aplicată reduce foarte mult deșeurile reziduale.

Dl primar spune ca dna Bura ar trebui sa se adreseze Consiliului Judetean, pentru ca acesta este beneficiarul proiectului.

Bura Emilia spune ca parerea dansei este ca daca Romania nu plateste pentru tona de deseuri depozitate, vom ajunge groapa de gunoi a Europei. Precizează că atat a avut de discuitat.

 

Dl primar cere dnei secretar să prezinte adresa pe care a trimis-o presedintelui

Consiliului judetean Maramures in data de 19.04.2018 cu privire la depozitul de deseuri.

            Dl primar spune ca nu a fost notat in CF dreptul de administrare asupra terenului afectat realizarii CMID. Se va finaliza drumul si se va monta o bariera de interzicere a accesului. A fost trimis Consiliului judetean acordul cuprinzand solicitarile noastre in schimbul acestui teren, dar inca nu s-a primit raspuns. Probabil la sedinta urmatoare se va prezenta acest acord, se mai poate veni cu completari si se va retrimite.

            Dna Bura intreaba daca la inceputul lunii iulie vin experti pentru evaluarea apei termale.

      Deși dna Emilia Bura in calitate de președinte al Asociației Euroarmonia a

fomulat o plângere prealabilă cu privire la HCL. 29/2018 și procesul verbal al ședinței din data de 21 mai 2018, nu a susținut această plângere.

 

            Barta Ștefan spune ca a facut o cerere de anulare a autorizatiei de construire a depozitului de deseuri, a ințeles ca nu se poate, dar intreaba daca nu se poate suspenda autorizatia de construire datorita faptului ca conditiile din acordul de mediu s-au schimbat, iar acordul de mediu face parte integranta din documentatia pentru autorizatia de construire. Dna secretar precizează că autorizatia de construire s-a eliberat pe baza unor acte care nu au fost anulate.

            Decebal Daniel spune ca a fost prezent la sedinta consiliului judetean in care a fost prezent specialistul pe foraje.Și este o mare diferenta uintre positia lui oficială și ce vorbește pe lângă sau ce vorbesc angajatii lui. Problema esre ca acel teren este in comuna noastra, iar alunecarile de teren nu sunt doar din partea de sus, sunt peste tot.

            Buie Gheorghe spune ca atunci cand termina de alunecat catre groapa, va continua catre Farcasa.

            Decebal Daniel spune ca riscul cu privire la functionarea acestui proiect este foarte mare. Ar trebui ca toți consilierii locali sa aiba un limbaj comun si sa incercam inlaturarea acestui proiect. A fost cu un specialist la fata locului care io-a spus ca e mai ieftin sa fie mutat proiectul in alta parte, decat sa se consolidezew ce s-a realizat pana acum.

            Primarul comunei spune ca daca Consiliul judetean nu isi asuma in scris ca nu vor mai fi alunecari de teren, se va opri.

            Decebal Daniel spune ca dl Zetea a precizat aiici in sedinta ca este necesar sa fie o sedinta comuna, dar nu s-a realizat pana acum.

 

Se trece la primul  punct al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului "Amenajare piste de biciclete și supraveghere video în comuna Fărcașa"

Consilierul local Decebal Daniel întreabă cum au fost gândite aceste camere video?

Cine le supraveghează? Primarul comunei răspunde că Primăria și Poliția locală.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în unanimitate devenind HOTĂRÂREA nr. 33 din 29 iunie 2018 privind implementarea proiectului "Amenajare piste de biciclete și supraveghere video în comuna Fărcașa"

 

Se trece la punctul doi al ordinii de zi-- Proiect de hotarare predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Bazin de înot didactic" din sat Fărcașa, str. Sportului, nr.5A,  comuna .Fărcașa, judeţul Maramureș

            Consilierul local Pop Angheluț spue că ar fi bine să fie și un centru spa pentru cetățeni.

            Consilierul local Decebal Daniel spune că a discutat cu administratorul bazinului de înot de la Beclean care i-a spus că sunt foarte mari costurile de întreținere a unui astfel de bazin, comparativ cu veniturile încasate, în condițiile în care Beclean este oraș. Dacă se face o astfel de investiție trebuie să nu fie doar pentru copii.

            Dna MureșaN Floare spune că orice investiție realizată este greu de întreținut.

            Consilierul local Decebal Daniel spune ca dacă acest obiectiv este gândit ca un element dintr-un complex mai mare este bine.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în unanimitate devenind Hotararea nr. 34 din 29 iunie 2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Bazin de înot didactic" din sat Fărcașa, str. Sportului, nr.5A,  comuna .Fărcașa, judeţul Maramureș

Se trece la punctul trei al ordinii de zi-- Proiect de hotarare predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Sală de sport cu tribună 180 locuri" din sat .Sârbi, str. Sportului, nr.1, comuna .Fărcașa, judeţul Maramureș

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în unanimitate devenind Hotararea nr. 35 din 29 iunie 2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Sală de sport cu tribună 180 locuri" din sat .Sârbi, str. Sportului, nr.1, comuna .Fărcașa, judeţul Maramureș

Se trece la punctul patru al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind identificarea în vederea întabulării a unui teren cuprins în  inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Fărcaşa 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în unanimitate devenind Hotararea nr. 36 din 29 iunie 2018 privind identificarea în vederea întabulării a unui teren cuprins în  inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Fărcaşa 

 

Se trece la punctul cinci al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind realizarea obiectivului de investiții Bloc de locuințe cu 24 de apartamente prin Agenția Națională pentru Locuințe.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în unanimitate devenind Hotararea nr. 37 din 29 iunie 2018 privind realizarea obiectivului de investiții Bloc de locuințe cu 24 de apartamente prin Agenția Națională pentru Locuințe

 

Se trece la punctul șase al ordinii de zi-- Proiect de hotarare privind alocarea unor compensaţii băneşti pentru membrii Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Fărcaşa pentru participarea la concursurile profesionale;

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în unanimitate devenind Hotararea nr. 38 din 29 iunie 2018 privind alocarea unor compensaţii băneşti pentru membrii Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Fărcaşa pentru participarea la concursurile profesionale;

 

Se trece la punctul șapte al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.

            Dna contabil precizează că prin Hotararea Consiliului judetean Maramures nr. 112/2018  pentru aprobarea repartizării sumelor din fondul constituit la dispoziţia consiliului judeţean pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2018 a fost alocată comunei Fărcașa suma de 500 mii lei, sumă cu care se rectifică bugetul local pe anul 2018.

Dânsa precizează că suma cuprinsă la începutul anului în buget pentru achiziția in leasing  a unei masini pentru Poliția locală se mută la Serviciul apă, canal, pentru care se va achiziționa o autoutilitară.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în unanimitate devenind Hotararea nr.39 din 29 iunie 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.

 

            Se prezintă plângerea prealabilă formulată de către Asociația Euroarmonia, reprezentată prin președinte Emilia Bura prin care solicită "revocarea(anularea) procesului verbal al sedintei de consiliu local din 1.05.2018 și a hotararii de consiliu local al comunei Farcasa nr. 29 din 21.05.2018". Președinta Asociației, deși a fost prezentă în sală , nu a susținut această plângere.

            Dra secretar face precizarea că prin Hotararea Consiliului local nr. 29 din 21.05.2018 s-a aprobat rectificarea bugetului local al comunei Farcasa pe anul 2018 cu  suma de 500 mii lei, bani alocați de către Consiliul judetean Maramureș ca sprijin financiar pentru realizarae lucrărilor in regim de urgență în vederea limitării extinderii alunecărilor de teren care pun în pericol DC92, rețeaua de alimentare cu apă și cu energie electrică(limitrofe SMID).. Această hotarare intra in categoria hotararilor cu privire la bugetul local, pentru aprobarea cărora legea cere majoritatea consilierilor locali in functie(art 45 alin.(2) lit a) din Legea 215/2001).. Raportat la numarul total al consilierilor locali de la nivelul Consiliului local al comunei Fărcașa, 13, 7 voturi pentru sunt necesare pentru indeplinirea cerinței legale, cvorum cu care a fost adoptată HCL. 29/2018.

            Nu se adoptă nicio hotărâre de revocare a HCL. 29/2018.

 

            Diverse.

Consilierul local Nixcoară Alina spune că trebuie amenajat drumul care trece pe lângă Josa Petre, pentru a avea acces la pădure.

Consiierul local Papp Vasile întreabă dacă s-au gândit taxele pentru închirierea căminelor culturale. De asemenea, spune că pe strada Dealului nu sunt tomberoane. Dna viceprimar precizează că acolo nu este acces pentru mașina de gunoi. Tot dânsul precizează că la Gheție Doina i s-a urnit jumătate din acoperișul de la șură și cpă persoana respectivă nu face nici curățenie în curte.

Consilierul local Buie Gheorghe Vasile spuen că ar trebui amenajate platforme betonate pentru containerele pentru plastic, iar pe strada Someșului in containerul pentru pet-uri se pun și sticle. Tot dânsul precizaeză că firma care execută lucrările la stația de epurare circulă pe drumul amenajat de Primărie și trebuie dusă piatră pentru că se strică. Totodată spuen că le-a cerut executanților să pună piatră la refacere și eui au spus că nu au așa ceva în deviz. Tot dânsul cere să se facă investiția de amenajare a malurilor.Primarul comunei precizează că au fost comandate 10 containere pentru plastic care se golesc automat, cu privire la firma executantă, li se va cere lor să ducă piatră pe drum, iar în privința investițiilor pe maluir, acestea se fac de Apele Române.

Tot dl Buie spune că pe malul Someșului se depozitează deșeuri, trebuie să fie prezentă Poliția locală să aplice amenzi. Dânsul va sesiza aceste fapte, dar polițistul local să nu spună către contravenient că știe de la Buie.

Consilierul local Bușecan Radu Ioan întreabă ce soluție s-a găsit cu privire la podarul din Tămaia. Primarul comunei spune că soluția este o administrare privată a acestui pod, podarul nu poate fi angajat la Primărie.

Consilierul local Decebal Daniel spune că pentru pod trebuie găsită o locație nouă, între Sîrbi și Tămaia și făcut un pod nou. Spune că administrarea acelui pod trebuie să fie privată.

Bușecan Radu spune că după râu este vegetație crescută. Dânsul informează consiliul local că își dă demisia din funcția de consilier local, aceasta a fost ultima ședinșță la care participă. Secretarul comunri îi solicită să depună și în scris această demisie.

 

            Consilierul local Barta Ștefan spune că pe Ticeră trebuie pietruit drumul. Întreabă unde se pot depozita deșeurile din construcții.

            Dna viceprimar cere să se specifice faptul că cei de la Apele Române, când este nevoie de intervenții la vpăi, spun că nu sunt ale lor, în rest sunt proprietari.

            Consilierul local Decebal Daniel întreabă de ce nu s-a dat răspuns la o adresă din 2017 cu privire la inundații.De asemenea spune că numitul Mircea Pop a făcut în anul 2017 o sesizare cu privire la canalizare și nu a primit răspuns. Spune că în Buzești este o persoană care locuiește în rulotă. Cere să se amenajeze la moară, iunde are sediul firmei parcare și trotuar. Primarul comunei spune că se vor face în proiectul Consiliului judetean Maramureș. Consilierul local Decebal Daniel intreabă când este gata stația de autobus de la Isu? Primarul comunei răspunde că este în lucru.

Tot consilierul local Decebal Daniel spune că în Sîrbi drumul care urcă de la Făt Liviu este impracticabil. Primarul comunei spune că acolo nu s-a deschis drum, doar s-a introdus rețea.

            Consilierul local Onț Florinel-Dinu  spune că pe strada Independeței în Fărcașa, trotuarul se termină în Tinoasa și este pericol pentru copii.. De aseenea drumul care merge la pădure la Gârdani este impracticabil, trebuie podețe, oiar în zona Peri , unde s-a introdus rețea de apă, dorește se branșeze la rețea, dar Marian Câmpan i- a spus că nu este recepția făcută. Tot consilierul Onț spune că oamenii care merg la bar la Dinu au întrebat dacă poliția locală este psd?

 

            Consilierul local Pop Angheluț spuen că s-a discutat despre repartizarea unor pubele pentru compost. Cu privire la proiectul construirii depozitului de deșeuri spune că lucrările s-au făcut haotic.

            Consilierul local Mereuț Ioan Gheorghe spune că este multă mizerie în stațiile de autobus din comună, o dată pe lună ar trebui curățate.

            Consilierul local Dunca Nicu spune că sunt necesare podețe în Sîrbi, iar țiganii din Ardusat vin șio fac multă mizerie.

            Coinsilierul local Onea Gheorghe Grigore spune că este necesar trotuar în Buzești.

 

 

   Președinte de ședință                                                      Secretarul comunei

     Floare MUREȘAN                                                              Rodica TOMA

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa