Proces verbal 26 octombrie 2017

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 26.10.2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Fărcașa

 

            Ședința a fost convocată prin Dispoziți aprimarului comunei Fărcașa nr.211/2017.

            Participă toți cei 13 membrii ai consiliului local.

            Mai participă:

1.    Primarul comunei Fărcașa, dl Ioan Stegeran

2.    Secretarul comunei, Rodica Giurgiu

3.    Consilier, compartimentul contabilitate, dna Adeluța Dorina Bușecan

4.    Consilierul primarului, dl Claudiu Marinca

5.    Directorul școlii gimnaziale Lucina Blaga Fărcașa, dna Viorelia Maria Vele.

Preșeidnte de șeidnță este consilierul local Fănică Vasile Dunca.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare și se votează în unanimitate.

Ordinea de zi a ședinței, conform invitației 3808/2017 este.

 

1.    Proiect de hotărâre privind  însușirea documentației tehnice cadastrale de alipire a unor imobile aparținând comunei Fărcașa;

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii financiare a proiectelor educaționale promovate de Școala gimnazială Lucian Blaga Fărcașa;

3.    Proiect de hotărâre privind stabilirea perioadei de desfășurare a concertului de colinde Deschide ușa, creștine, ediția 2017;

4.    Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a deșeurilor ;

5.    Proiect de hotarare privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de curățare și transporttul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț;

6.    Proiect de hotărâre privind realizarea iluminatului ornamental cu ocazia sărbătorilor de iarnă;

7.    Proiect de hotarare privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare, modernizare și extindere Dispensar uman in comuna Fărcașa ;

8.    Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei uno bunuri.

9.    Probleme diverse, interpelări ;

Se supune la vot ordinea de zi și se votează în unanimitate.

 

Punctul 1 al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind  însușirea documentației tehnice cadastrale de alipire a unor imobile aparținând comunei Fărcașa;

Este vorba despre comasarea a 4 loturi de teren într-unul singur, care va avea suprafata de 7366 m².

Se supune la vot și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 86 din 26 octombrie 2017 privind însușirea documentației tehnice de alipire a unor imobile-terenuri aparținând Comunei Fărcașa.

 

Punctul 2 al ordinii de zi--- Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii financiare a proiectelor educaționale promovate de Școala gimnazială Lucian Blaga Fărcașa;

Dna director Viorelia Maria Vele , prezentă la ședință prezintă cele 3 proiecte educaționale ale Școlii și costurile estimate pentru fiecare în parte, pe perioada anului școlar 2017-2018. :

1.    Centrul de resurse si sprijin in educatie-pentru copiii din familii defavorizate,  Este vorba despre un numar maxim de 35 de copii, cu privire la care se urmăreste dobândirea cunostintelor esentiale. Din păcate, sunt copii care rămân doar pentru masă.

2.    inițiere înot. Sunt 15 copii din ciclul primar și 15 din ciclul gimnazial. Este necesar acordul părinților pentru participarea copilului la proiect. Părinții participă și ei cu o suă de bani în contravaloarea transportului.

3.    inițiere ski. Sunt 15 copii, începând de la clasa a Iv-a, vor avea loc 15 ledințe. Părinții suportă contravaloarea ski-pass-ului.

Fiecare proiect, cu costurile aferente este supus aprobării consiliului, votul fiind unanim pentru.

Decebal Daniel întreabă câți copii care participă la aceste proiecte sunt din afara comunei Fărcașa. Dna director precizează că în iunie 2016 la înot 3 copii au fost din afara comunei, iar în noiembrie 2016, 5 au fost din afara comunei. În mai 2017, doar unul a fost din afara comunei Fărcașa, iar în acest an școlar la înot din 16 copii din ciclul primar, nici unul nu este din afara comunei Fărcașa.La proiectul pentru schi în anul școlar 2016/2017, 4 copii au fost din afara comunei, iar în anul școlar 2015/2016, 2 copii au fost din afara comunei.

Se supune la vot și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 87 din 26 octombrie 2017 privind aprobarea susținerii finaciare de la bugetul local al comunei Fărcașa a proiectelor educaționale ale Şcolii gimnaziale Lucian Blaga Fărcaşa.

Dna director propune să se discute și despre premierea cadrelor didactice, care obțin rezultate cu copii care particip la olimpiade, așa cum s-a solicitat într-o ședință anterioară a consiliului local.  Dânsa precizează că sunt unele concursuri doar pentru școlile din mediul rural, altele sunt pentru toate școlile.

Dna director spune că fost constituită la nivelul școlii o comisie care să facă propuneri să analizeze situația rezultatelor la concursuri/olimpiade, iar în cadrul ședinței comisiei părerile cadrelor didactice au fost împărțite : dna Boloș Aurica a susținut că nu ar fi cazul să fie motivate financiar cadrele didcatice, pentru că munca lor oricum nu poate fi cuantificată în bani, dna Barta Rozalia consideră că ar trebui premiate cadrele didcatice care obțin rezultate la olimpiadele naționale sau la concursurile naționale specifice mediului rural, dna. invatatoare Drăgan Diana propune răsplătirea cadrelor didactice cu o excursie organizată la sfârșitul anului școlar.

Dna director se retrage din ședință.

 

Punctul 3 al ordinii de zi--Proiect de hotărâre privind stabilirea perioadei de desfășurare a concertului de colinde Deschide ușa, creștine, ediția 2017;

Se stabilește ca perioadă de desfășurare a concertului de colinde, 14-17 decembrie 2017.

Se supune la vot și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 88 din 26 octombrie 2017 privind stabilirea perioadei de desfășurare a  concertului de colinde "Deschide ușa, creștine" în anul 2017.

 

Punctul 4 al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a deșeurilor ;

Se supune la vot și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 89 din 26 octombrie 2017 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activitatea de "colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără  a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori".

Punctul 5 al ordinii de zi--- Proiect de hotarare privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de curățare și transporttul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț;

Se supune la vot și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 90 din 26 octombrie 2017 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activitatea de curățare și transporttul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț.

 

Punctul 6 al ordinii de zi--- Proiect de hotărâre privind realizarea iluminatului ornamental cu ocazia sărbătorilor de iarnă;

Consilierul Onț Dinu spune că ar trebui achiziționate aceste ornamente, să fie ale Primăriei.

Decebal Daniel spune că și în țările civilizate, aceste ornamente apartin primariei și asr fi bine de stiut cât este manopera și cât costă ornamentele în sine.

Dna viceprimar spune că este dificil să găsești condiții pentru depozitarea acestor ornamente. Decebal Daniel spune că ar fi bine să ne gândim la o hală de depozitare pentru acestea.

Dl primar precizezaă că nu este doar problema depozitării, ci ele trebuie instalate, apoi demontate, lucru care nu poate fi realizat decat de catre firme specializate, care au echipamentele necesare pentru ca pot avea loc accidente. Iar pe perioada cat sunt instalate, in cazul unor defectiuni, ele sunt inlocuite de catre firma care le-a instalat.

Se supune la vot și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 91 din 26 octombrie 2017 privind realizarea iluminatului festiv pentru sărbătorile de iarnă.

 

Punctul 7 al ordinii de zi-- Proiect de hotarare privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare, modernizare și extindere Dispensar uman in comuna Fărcașa ;

Valoarea in lei aproiectului se modifica fața de cea aprobata inițial intrucât a fost utilizat un alt curs de schimb.

Se supune la vot și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 92 din 26 octombrie 2017 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  „Reabilitare, modernizare și extindere Dispensar uman în comuna Fărcașa"

 

Punctul 8 al ordinii de zi---Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei unor bunuri.

Stațiile de autobus instalate pe raza comunei Fărcașa, în 6 locații, au fost realizate cu bani de la SC Eaton Electro Producție SRL, care a sponsorizat in acest scop Asociatia Verde pentru sănătate. LȘa acest momnet Asociatia le donează Comunei Fărcașa, întrucât sunt realizate în folosul comunității.

Onț Dinu întreabă dacă sunt finalizate aceste stații de autobus. Dl primar răspunde afirmativ. Onț Dinu sune că stația de laI SU nu este finalizată. Dra secretar precizează că pe lista stațiilor donate, ce fac obiectul prezentei hotarari, nu este nici o stație de la ISU.

Decebal Daniel spune că e foarte bine că societatea Eaton sponsorizează asa ceva, dar ar trebui sa fie mai generoasa cu propriii angajați, pentru că există nemulțumiri printre personal. Dl primar spune că și aceste stații sunt folosite de catre angajatii Eaton.

Onț Dinu spune că ar trebui o stație de autobus și la ieșirea din Fărcașa spre Gârdani.

Se supune la vot și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 93 din 26 octombrie 2017 privind acceptarea donaţiei unor bunuri.

 

Se prezintă cererea consilierilor Decebal Daniel, Barta Ștefan, Onț Dinu și Bușecan Radu  care solicită anularea hotărârilor consiliului local al comunei Fărcașa nr. 46/2016 și 91/2016.

Dra secretar face următoarele precizări:

1.    Prin HCL.46/2016 a fost aprobată implementarea proiectului Reabilitare, modernizare și dotare Casa de cultură în localitatea Fărcașas, județul Maramureș.

2.    Prin HCL.91/2016  a fost modificată HCL.46/2016 după cum urmează:

- s-a aprobat și necesiTatea si oportunitatea investițiie

- s-a precizat ca proiectul nu este generator de venit

- s-a nominalizat primarul comunei. Dl Ioan Stegeran ca reprezentant legal in relatia cu AFIR

Hotărârile au produs efecte juridice, fiind semnat la aceasta ora contractul de finantare nr. C0760CN00011662600141/2017 și ulterior aprobată HCL.85/2017 prin care s-a aprobat solicitarea scrisorii de garantie bancara pentru plata avansului.(HCL.85/6.10.2017).

Sancțiuni pentru neîndeplinirea contractului de finanțare:

1.    AFIR își rezervă dreptul de a nu încheia un nou contrcat cu Beneficiarul care nu și-a respectat obligațiile contractuiale stipulate intr-un Contract de finantare, încheiat anterior cu AFIR.

2.    Dacă AFIR constata ca obiectivele finantate nu sunt folosite conform scopului destinat sau in cazul in care acestea au fost vandute sau inchiriate pe perioada de valabilitate a contractului, isi rezerva dreptul e a recupera sprijinul acordat

 

Cu privire la actul normativ pe care se întemeiază cererea, respectiv Legea

nr.292/2003, acesta este abrogat prin OUG.118/2006, aprobată prin Legea nr.143/2007.

            Barta Ștefan spune că Legea 292/2003 prevedea organizarea de case de cultură doar la orașe, nu și la comune.

Pop Angheluț spune că în campania electorală din 2016, Decebal Daniel a spus că luptă pentru a acest cămin să nu se transforme în casă de cultură. Dar cetățenii au spus că oricum votează cu Stegeran. Însă după alegeri, cetățenii au comentat cu privire la faptul că va fi casă de cultură la Fărcașa.

Dl primar spune că dorește să fie activități culturale în Fărcașa, iar dacă se dorește nuntă în cămin, se pot folosi celelalte trei cămine culturale.

 

            Se dă cuvântul, pe rând, domnilor consilieri.

 

Dunca Nicu spune că nu s-a făcut nimic la Podul lui Victor. Dl primar spune că a fost remediată situația, să meargă dl consilier să vadă.

Mereuț Ioan Gheorghe întreabă dacă se pot cupla cetățenii la canalizare. Dl primar spune că trebuie făcută recepția și apoi.Cu privire la canalizare, dl primar îi informează pe consilieri că săptămâna următoare se vor semna contractele de execuție pentru canalizare cu stație de epurare și pentru stația de apă.

Pop Angheluț adresează felicitări pentru faptul că a fost o ședință pașnică și cere permisiunea de a citi câteva gânduri pe care le-a consemnat cu privire la starea de conflict din consiliul local. Adresa se găsește la dosarul ședinței. De asemenea, Pop Angheluț precizează că această calitate de consilier local îl împiedică să obțină fonduri de la Primărie pentru cărți sau alte activități culturale pe care le desfășoară

Onț Dinu spune că țiganii de pe imaș lasă vacile pe holdele oamenilor. Este vorba de tiganii angajati de Asociatia Goronis. Ar trebui chemați reprezentantții acestei asociații să sa se discute cu ei. Mai spune că nu înțelege de ce se implică religia în politică. Să se facă diferența între cele două.

      Decebal Daniel  precizează că în general consilierii din opoziție sunt  perceputi a fi împotrivă, dar majoritatea proiectelor supuse aprobării au fost votate de către toți. Până la urmă, vcei care i-au votat au văzut în ei oamenii prin care să își spună doleanțele. Spune că sunt situații pe care unii oameni ar vrea să le spună și nu pot pentru că se tem. Spune că atunci când îl sună pe dl primar, vrea să i se și răspundă pentru că îl sună pentru anumite probleme. Precizează că la ultima ședință a consiliului local a fost acuzat de către dna vicepirmar că nu a făcut nimic pentru comună. Dna viceprimar spune că nu a acuzat , ci doar l-a întrebat ce a făcut  el pentru comună, Decebal Daniel enumeră : proiectul cu energia--biomasa, cu dispensarul, cu canalizarea.

Dl primar precizează că a spus de la început că nu se face politică în consiliul local, ci administrație.

Decebal Daniel precizează că nu se va bate niciodată în numele unui partid. Și afirmă că multor oameni le este frică de primar.

Dl primar spune că dacă oamenilor le este frică de el, atunci de ce l-au ales de 5 ori. A fost mereu curat înaintea lui Dumnezeu. Inclusiv in campania electorala i s-au adresat cetețeni cerându-i să facă anumite lucruri ca sa obtina voturile lor, lucruri care răspundeau nevoilor persoanel ale cetățenilor respectivi, dar le-a spus ca nu are nevoie, si nu face anumite lucruri pentru votuiri, ci face pentru binele comunității. Spune, de asemenea, ca daca vrei sa faci ceva, trebuie să fi și ajutat. Dl primar aduce în discuție divergențele cu privire la participarea copiilor din alte localități la proiectele extrașcolare și spune că din alte localități copiiii vin la Fărcașa pentru calitatea învățământului și sunt unii foarte buni la învățătură, astfel încât crește concurența în rândul elevilor.

Decebal Daniel spune că unii dintre copiii care vin din alte părți cauzează probleme.

Dl primar spune că nu vrem să facem din copii sfinți, dar ei trebuie să dobândească cunoștințele necesare, să-și dezvolte abilitățile. Dacă din totalul copiilor, 10% sunt slabi, atunci trebuie să ne aplecăm asupra acestora.

Dl primar precizează că nu face proiecte ca să iasă dândul în evidență, ci e face spre folosul oamenilor.

Decebal Daniel spune că ar vrea ca primarul să le ceară părerea pentru investițiile din comună, de exemplu ar fi vrut ca primarul să nu propună să se facă sală de sporty în Sârbi, ci să îi întrebe pe consilieri ce s-ar gândi ei sa fac ape acel teren. Dl primar spuen că a fost la Buucresti si i s-a spus ca este posibilitate sa se mai faca o sala de sport si atunci in acest scop a fost identificat si achizitionat acel teren.

De asemenea, afirmă că suntem dependenți de firma Eaton, dar s-ar putea întâmpla ca la un moment dat, firma să spună STOP. Multe lucruri/proiecte sunt finanțate de către Eaton, însă ar trebui făcut un proiect pentru independență financiară. Dă exemplul primarului din Beclean, unde a fost amenajat acel strand care aduce multi bani la buget.

Spune că ar trebui să se facă punți între putere și opoziție.

 

Dna viceprimar spune că după constituirea Consiliului local în 2016 i-a spus personal lui Decebal că de aici înainte trebuie să fie colegi și să facă administrație. Precizeză că în ședința anterioară de consiliu a fost jignită ca femeie, Dânsa este cea mai în vârstă, are 60 de ani, nu este depăsită. Ușa dânsei a fost mereu deschisă. Trebuia ca Decebal Daniel să ii acorde respect pentru ca este femeie, pentru ca este doar cu câțiva ani mai mică decât mama dânsului, dar și pentru că el este pocăit..Dânsa spune că peste puțin timp va pune punct carierei, dar nu pentru că vrea Decebal .Spune că oriunde a muncit de-a lungul carierei nu și-a bătut joc de nimeni, a fost corectă și și-a văzut  de treabă.Așa că nu îii dă voie lui Decebal Daniel să aibă atitudinea pe care a avut-o în ședința anterioară față de dânsa ca femeie, ca și consilier local și coleg.Se impunea să ia măsuri. Nu l-a jignit, nu l-a provocat, i-a spus doar să tacă Anumite lucruri nu se pot face imediat, pentru ca nu se poate interveni oricând oriunde.

 

Decebal mai spune că atitudinea unor consilieri este că toate proiectele lor sunt aruncate la coș.Dar spera ca acea zi (sedinta consiliului local in care s-au certat) să fi fost un punct de cotitură.Dna viceprimar spune că speră și că Dumnezeu i-a dat atunci înțelepciunea și tăria să tacă.Mai spune că se aștepta ca în această ședință, în fața colegilor  să își ceară scuze.

 

Decebal Daniel mai ridică 2 probleme : unii pompieri au solicitat premierea și Miclăuș Marin din Sîrbi a făcut o sesizare cu privire la parte din terenul dânsului pe care este se construiește un drum.Dl primar spune că s-a vorbit la început cu dl Miclăuș Marin, apoi a venit fratele lui care a spus că acolo este coproprietate.

 

Barta Ștefan spune că circulă mașini  de mare tonaj pe strada Europa.

 

Bușecan Radu Ioan spune că pe strada Victoriei in Tămaia nu ard becurile la iluminatul public. Precizează că au fost făcute drumurile în Prund, dar trebuie și după râu. Ridică probmela țiganilor din Mogoșești care fură recoltele. De asemenea spune ca lemnele din pădure nu au fost trase in rampă.

 

Buie Gheorghe Vasile spune că ar fi bine ca țiganii să fie luați din cartier, sunt mulți. Cu privire la arcordarea la gaz spune că a plătit pentru conducta de gaz atunci când a fost introdusă în Tămaia. În această perioadă, când este criză de lemne, lumea dorește să se lege la gaz și cere scutirea de la plata taxei de 600 de euro. Taxa este mare pentru mulți. Dna contabil spuen că prin scutirea unora de la plata acestei taxe, se creaza un dezavantaj pemtru cei care au platit pana acum. Trebuie sa vedem daca se poate face acum asa ceva.

Buie Gheorghe spune de asemenea că Valea Piscăroaia este infundata, ar trebui mers cu un topograf si vazut exact unde este problema.

 

Papp Vasile spune că pe strada Meșterilor se impune să fie cărățată, este plină de spini. De asemenea trebuie pusă piatră.

 

Nicoară Alina apreciază că este foarte bine că a fost realizat drumul din Sîrbi si se circulă in conditii foarte bune.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                           SECRETAR

 Fănică-Vasile DUNCA                                                             Rodica GIURGIU

 

 

 

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa