Concurs functie publica consilier, debutant, compartimentul urbanism

 

ANUNŢ

 

Având în vedere prevederile art.57 alin.(4) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici(r2), cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.39 alin.(1) din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privInd organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G.1173/2008

 

Comuna Fărcaşa

 

organizează concurs

 

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier, grad profesional debutant, în cadrul compartimentului urbanism  din aparatul de specialitate al primarului

 

Concursul se organizează la sediul Comunei Fărcaşa: localitatea Fărcaşa, str. Independenţei, nr.59, în data de 08.05.2014 ora 10,00, proba scrisă.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv până la data de 28.04.2014 , ora 15,00, la sediul comunei Fărcaşa.

            Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi tematica stabilite se afişează la sediul comunei Fărcaşa.

            Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul autorităţii publice şi la telefon: 0262-266005.

 

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 

            Condiţii de participare specifice:

 • - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată , absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti, domeniul de licenţă inginerie civilă;
 • - cunoştinţe operare calculator;
 • - abilităţi de comunicare

 

PRIMAR

Ioan STEGERAN

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

Concurs consilier, debutant---compartimentul urbanism

 

 

 • 1. Constituţia României.
 • 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 •  Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • 5. Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 6. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; art.39-62
 • 7. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 8. Hotărârea Guvernului României nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;

 

 DOSARUL DE CONCURS va cuprinde:

- formularul de inscriere la concurs

- copia actului de identitate

- copiile diplomei de studii in specialitzatea ceruta si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

- copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitatae studiilor necesare ocuparii functiei publice, daca este cazul;

-adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

- declaratie pe proprie raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

Copiile de pe actele prevazute se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa