Concurs functie publica, consilier debutant, compartimentul impozite si taxe

 

ANUNŢ

 

Având în vedere prevederile art.57 alin.(4) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici(r2), cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.39 alin.(1) din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privInd organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G.1173/2008

 

Comuna Fărcaşa

 

organizează concurs

 

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier, grad profesional debutant, în cadrul compartimentului impozite şi taxe  din aparatul de specialitate al primarului

 

Concursul se organizează la sediul Comunei Fărcaşa: localitatea Fărcaşa, str. Independenţei, nr.59, în data de 06.05.2014 ora 10,00, proba scrisă.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv până la data de 24.04.2014 , ora 15,00, la sediul comunei Fărcaşa.

            Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi tematica stabilite se afişează la sediul comunei Fărcaşa.

            Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul autorităţii publice şi la telefon: 0262-266005.

 

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 

            Condiţii de participare specifice:

  • - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată , absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
  • - cunoştinţe operare calculator;
  • - abilităţi de comunicare

 

PRIMAR

Ioan STEGERAN

 

 

  

BIBLIOGRAFIE

Concurs consilier, debutant, compartimentul impozite şi taxe 

  • 1. Constituţia României.
  • 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
  • 4. Codul Fiscal al României, aprobat prin Legea nr.573/2003, cu modificările şi completările ulterioare, titlul IX---Impozite şi taxe locale;
  • 5. Normă metodologică de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, aprobată prin H.G.44/2004, cu modificările şi completările ulterioare., titlul IX-Impozite şi taxe locale;
  • 6. Codul de Procedură Fiscală al României, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.16--48¹; 68-71, 81-84, 112, 113, 119-178, 205-218.

 

 DOSARUL DE CONCURS va cuprinde:

- formularul de inscriere la concurs

- copia actului de identitate

- copiile diplomei de studii in specialitzatea ceruta si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

- copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitatae studiilor necesare ocuparii functiei publice, daca este cazul;

-adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

- declaratie pe proprie raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

Copiile de pe actele prevazute se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa