Concurs functie publica consilier debutant, compartimentul cadastru si agricultura

 

ANUNŢ

 

Având în vedere prevederile art.57 alin.(4) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici(r2), cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.39 alin.(1) din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privInd organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G.1173/2008

 

Comuna Fărcaşa

 

organizează concurs

 

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier, grad profesional debutant, în cadrul compartimentului cadastru, agricultură  din aparatul de specialitate al primarului

 

Concursul se organizează la sediul Comunei Fărcaşa: localitatea Fărcaşa, str. Independenţei, nr.59, în data de 27.03.2014 ora 10,00, proba scrisă.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv până la data de17.03.2014 , ora 15,00, la sediul comunei Fărcaşa.

            Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi tematica stabilite se afişează la sediul comunei Fărcaşa.

            Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul autorităţii publice şi la telefon:0262266005.

 

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 

            Condiţii de participare specifice:

 

 • - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată , absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti;
 • - cunoştinţe operare calculator;
 • - abilităţi de comunicare

 

PRIMAR

Ioan STEGERAN

 

 

BIBLIOGRAFIE

Concurs consilier, debutant, compartimentul cadastru şi agricultură

 

 

 • 1. Constituţia României.
 • 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 • 4. Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 5. Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi cele forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 6. Ordonanţa Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare,
 • 7. Ordinul nr.95/1998/153/3241 din 2010 pentru aporbarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014,
 • 8. Hotărârea Guvernului nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu modificările şi completările ulterioare,
 • 9. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1191,
 • 10. Hotărârea Guvernului nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1191;

  

 

 

 

TEMATICA

Concurs consilier, debutant, compartimentul cadastru şi agricultură

 

 

 • 1. Constituţia României.
 • a. Principii generale, Îndatoririle fundamentale,
 • b. Drepturile şi libertăţile fundamentale
 • c. Îndatoririle fundamentale,
 • d. Administraţia publică locală.
 • 2. Legea nr.188/1999
 • a. Clasificarea funcţiilor publice. Categorii de funcţionari publici
 • b. Îndatoririle funcţionarilor publici;
 • c. Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici
 • d. Suspendarea raportului de serviciu al funcţionarilor publici;
 • e. Încetarea raportului de serviciu al funcţionarilor pubici;
 • 3. Legea nr.7/2004
 • a. Norme generale de conduită profesională a funcţionarilor publici;
 • 4. Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 • a. Dispoziţii privind terenurile proprietate destat şi unele prevederi speciale;
 • b. Folosirea terenurilor pentru producţia agricolă şi silvică
 • c. Folosirea temporară sau definitivă a terenurilor în alte scopuri decât producţia agricolă şi silvică
 • 5. Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi cele forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
 • a. Retrocedarea terenurilor agricole;
 • 6. Ordonanţa Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare,
 • a. Organizarea, completarea, controlul şi centralizarea datelor din registrul agricol;
 • 7. Ordinul nr.95/1998/153/3241 din 2010 pentru aporbarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014,
 • a. Dispoziţii generale;
 • b. Completarea registrului agricol;
 • c. Centralizarea datelor din registrul agricol;
 • 8. Hotărârea Guvernului nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu modificările şi completările ulterioare,
 • 9. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1191,
 • 10. Hotărârea Guvernului nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1191;

 DOSARUL DE CONCURS va cuprinde:

- formularul de inscriere la concurs

- copia actului de identitate

- copiile diplomei de studii in specialitzatea ceruta si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

- copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitatae studiilor necesare ocuparii functiei publice, daca este cazul;

-adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

- declaratie pe proprie raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

Copiile de pe actele prevazute se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa