Concurs consilier, gr.II, Serviciul public apa, canal Farcasa

 

ANUNŢ

 

Comuna Fărcaşa

organizează în data de 15.02.2018 concurs

pentru ocuparea unui post vacant contractual de Consilier, gradația II, domeniul financiar-contabil în cadrul SERVICIULUI PUBLIC APĂ, CANAL FĂRCAȘA

 

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul comunei Fărcaşa până cel  târziu la data de 08.02.2018, ora 14,00.

            Dosarul va conţine următoarele documente:

-       Cerere de înscriere la concurs;

-       Copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz,

-       Copii ale documentelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

-       adeverință sau copie după cartea de muncă pentru a putea face dovada vechimii în specialitate;

-       Cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;  în cazul depunerii declaraţiei, candidatul declarat admis are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la desfăşurarea probei practice.

-       Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni înainte derulării concursului de către medicul de familie sau  de către unităţile sanitare abilitate,

-       Curriculum vitae

 

Actele solicitate la dosar în copie se vor prezenta şi în original, în vederea verificării

conformităţii copiilor cu acestea.

 

            Condiții generale pentru ocuparea posturilor:

-       cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

-       cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

-       are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

-       are capacitate deplină de exerciţiu; 

-        are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

-       îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

-       nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

 

            Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

-        studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul contabilitate;

-        vechime în specialitatea studiilor minim 1 an.

 

Concursul constă în 3 etape succesive  şi anume:

-       Selecţia dosarelor de concurs; 09.02.2018, ora 14,00

-       Proba scrisă - 15.02.2018, ora 10,00.

-       Interviul - după proba scrisă. Ora va fi anunţată o dată cu rezultatele de la proba scrisă .În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

 

 

Bibliografia şi tematica de concurs:

 

1.    Constituţia României.

2.    legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

3.    Codul Muncii din 2003, cu modificările și completările ulterioare

4.    Codul fiscal 2015, cu modificările și completările ulterioare

5.    legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

6.    Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare

7.    Legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările uterioare

8.    Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile ulterioare;

9.    HG.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice , cu modificarile ulterioare.

 

 

PRIMAR

Ioan STEGERAN

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa