concurs consilier debutant

 

 

ANUNŢ

Având în vedere prevederile art.57 alin.(4) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici(r2), cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.39 alin.(1) din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privInd organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G.1173/2008

Comuna Fărcaşa

organizează concurs

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, din aparatul de specialitate al primarului

Concursul se organizează la sediul Comunei Fărcaşa: localitatea Fărcaşa, str. Independenţei, nr.59, în data de 28.06.2016 ora 10,00, proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv până la data de 14.06.2017 , ora 15,30, la sediul comunei Fărcaşa.
Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi tematica stabilite se afişează la sediul comunei Fărcaşa.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul autorităţii publice şi la telefon: 0262-266001.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii de participare specifice:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată , absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice;

PRIMAR
Ioan STEGERAN

 

BIBLIOGRAFIE și TEMATICĂ
Concurs consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, din aparatul de specialitate al primarului


1. Constituţia României.
2. Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare.
3. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
5. Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
6. Hotărârea de Guvern 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare
7. Ordonanța Guvernului nr.84/2001 - privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor cu modificările și completările ulterioare.
8. Ordonanța Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare.
9. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată prin Legea nr.290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;


DOSARUL DE CONCURS va cuprinde:
a) formularul de înscriere;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomei de studii în specialitatea cerută si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea în munca si, dupa caz, în specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice, daca este cazul.

e) cazierul judiciar;

f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

g) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.


Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.

Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta în copii legalizate sau însotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevazut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis în urma selectiei dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa