Cadrul fizico-geografic

Pe teritoriul comunei se întalnesc două forme de relief: forma plană şi versanţii.

Forma plană cuprinde Lunca Someşului şi terasele acestuia. Lunca Someşului reprezintă cca 2000 de ha din suprafaţa comunei, este forma cea mai joasă, inundabilă mai ales primăvara în timpul topirii zăpezilor.
Versanţii reprezintă cea mai mare parte a teritoriului comunei, şi ocupă în general pantele sudice ale Dealurilor Codrului, avand înălţimi ce nu depăşesc 500 m. Pe versanţi sunt frecvente rupturile de teren şi alunecările, fenomene care au fost combătute prin plantaţii de salcâm.

Comuna este situată în cadrul marii unităţi de relief numită Depresiunea Baia Mare, şi are un climat temperat, cu precipitaţii în general suficiente pe parcursul întregului an. Teritoriul comunei este situat în cea mai mare parte în zona de vegetaţie a foioaselor, sub zona stejarului. Satele din regiunea deluroasă sunt înconjurate de masive păduroase, formate în special din gorun, iar dintre speciile secundare menţionam fagul, carpenul si exemplare răzleţe de mesteacăn şi plop. În privinţa vegetaţiei ierboase, compoziţia se schimbă în funcţie de relief: de la vegetaţie specifică pantelor cu expoziţii însorite la vegetaţia ierboasă a plantelor dosnice şi la fâneaţă de pe lunca şi terase.

Fauna întâlnită în comună este alcatuită din: animale cu blană: iepure, cerb, vulpe, pisica sălbatică; păsări: ciocănitoare, vrăbii, coţofene, fazani, potârniche. În apele Someşului trăiesc diverse specii de peşti dintre care predomină crapul, cleanul, somnul, ştiuca, platica.

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa