ANUNT concurs muncitor

 

 

 

 

 

 

ANUNŢ

 

 

 

Comuna Fărcaşa

 

organizează concurs

 

pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de muncitor II-instalator  în cadrul compartimentului apă, canal din aparatul de specialitate al primarului

 

 

 

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul comunei Fărcaşa târziu la data de 17.01.2014, ora 12,00.

 

            Dosarul va conţine următoarele documente:

 • - Cerere de înscriere la concurs;
 • - Copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz,
 • - Copii ale documentelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 • - Document care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specailitate,
 • - Cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; în cazul depunerii declaraţiei, candidatul declarat admis are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la desfăşurarea probei practice.
 • - Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni înainte derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate,
 • - Curriculum vitae

 

            Condiţii generale pentru ocuparea postului:

 • - Cetăţenie română, cetăţenie a altor state UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • - Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • - Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale,
 • - Are capacitate deplină de exerciţiu;
 • - Are o stare de sănătate corespunzătoare
 • - Îndeplineşte condiţiile de studii solicitate
 • - Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • - Copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
 • - Recomandare de la ultimul loc de muncă, dacă este cazul.

 

Actele solicitate la dosar în copie se vor prezenta şi în original, în vederea verificării

conformităţii copiilor cu acestea.

 

            Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

 • - Studii profesionale tehnice/diplomă curs calificare instalator încălzire centrală şi gaze/diplomă curs calificare instalator apă, canal
 • - Disponibilitate pentru program prelungit sau pe timp de noapte;

 

Concursul constă în 3 etape succesive  şi anume:

 • - Selecţia dosarelor de concurs;--20.01.2014, ora 11,00.
 • - Proba practică-14.02.2014, ora 10,00. Proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului.
 • - Interviul.-după proba practică. Ora va fi anunţată o dată cu rezultatele de la proba practică.În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

 

Bibliografia şi tematica de concurs:

 • - Profil ocupaţional şi standard ocupaţional instalator încălzire centrală şi gaze
 • - Profil ocupaţional şi standard ocvupaţional instalator apă, canal
 • - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
 • - Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006, republicată.

 

 

PRIMAR

Ioan STEGERAN

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa