Anunt concurs consilier, grad profesional asistent, compartiment cadastru si agricultura

 

ANUNŢ

 

Având în vedere prevederile art.57 alin.(4) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici(r2), cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.39 alin.(1) din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privInd organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G.1173/2008

 

Comuna Fărcaşa

 

organizează concurs

 

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul compartimentului cadastru și agricultură, din aparatul de specialitate al primarului

 

Concursul se organizează la sediul Comunei Fărcaşa: localitatea Fărcaşa, str. Independenţei, nr.59, în data de 30.08.2018 ora 10,00, proba scrisă.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv până la data de 20.08.2018 , ora 15,30, la sediul comunei Fărcaşa.

            Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi tematica stabilite se afişează la sediul comunei Fărcaşa.

            Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul autorităţii publice şi la telefon: 0262-266001.

 

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 

            Condiţii de participare specifice:

 

-       studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată , absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul zootehnie

-       vechime în specialitate minim 1 an;

 

PRIMAR

Ioan STEGERAN

 

 

 

DOSARUL DE CONCURS va cuprinde:

 

 formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

e) copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

f) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

Concurs consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul compartimentului cadastru și agricultură, din aparatul de specialitate al primarului         

1. Constituţia României.

2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

4. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi cele forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Ordonanţa Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Ordinul nr. 289/147/7325/2017 / 434/1136/2018 / 1588/2017 / 3/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;

9. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare

10. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1191, aprobată prin legea 86/2014, cu modificările și completările ulterioare

11. Hotărârea Guvernului nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1191, cu modificările și completările ulterioare

12. Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa