Anunt concurs consilier

 

ANUNŢ

Comuna Fărcaşa
organizează în data de 01.03.2017 concurs
pentru ocuparea unui post vacant contractual de de consilier al primarului comunei Fărcașa.

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul comunei Fărcaşa târziu la data de 22.02.2017, ora 15,00.
Dosarul va conţine următoarele documente:
- Cerere de înscriere la concurs;
- Copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz,
- Copii ale documentelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
- Cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; în cazul depunerii declaraţiei, candidatul declarat admis are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la desfăşurarea probei practice.
- Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni înainte derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate,
- Curriculum vitae

Actele solicitate la dosar în copie se vor prezenta şi în original, în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.

Condiții generale pentru ocuparea posturilor:
- cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 


Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor:
- condiții specifice: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul stiințe juridice, specialitatea drept;

 

Concursul constă în 3 etape succesive şi anume:
- Selecţia dosarelor de concurs; 24.02.2017, ora 10,00
- Proba scrisă - 01.03.2017, ora 10,00.
- Interviul.-după proba scrisa. Ora va fi anunţată o dată cu rezultatele de la proba scrisa .În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

 

Bibliografia şi tematica de concurs:

-Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată , cu modificările și completările ulterioare;
-Codul Muncii din 2003, cu modificările și completările ulterioare;
-Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
-Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare
-Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare
-Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile ulterioare;
-Hotărârea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederlor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile ulterioare;
-Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
-Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare
-Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată , cu modificările și completările ulterioare;
-Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
-Codul fiscal din 2015, cu modificarile șic ompletarile ulterioare - TITLUL IX - Impozite și taxe locale


PRIMAR
Ioan STEGERAN

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa