HCL 9 / 2018-02

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA

nr. 9 din 15 februarie 2018

privind deschiderea unor căi publice și atribuirea de denumiri

 

 

            În baza prevederilor art.45 şi art.115 alin.(1) lit b, alin.(3), alin.(5)-(7) din Legea nr.215/2001 priivnd administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

având în vedere:

1)    referatul domnului primar al comunei Fărcaşa,

2)    raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

 

            în conformitate cu prevederile:

1)    O.G.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2)    art.36 alin.(2) lit c) și alin.(5) lit d) din Legea adminsitrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3)    Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 priivnd atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare;

4)    Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

 

            văzând Planul Urbanistic General al comunei Fărcaşa;

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FĂRCAŞA adoptă prezenta hotărâre:

 

            Art.1.- Se aprobă deschiderea unei căi publice în localitatea Fărcașa, având punctul de pornire în strada Uzinei și punctul de oprire DJ108A ,în lungime de 815 m,  conform planului de încadrare care constituie anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

 

            Art.2.- Se aprobă atribuirea denumirii de strada Poienii sectorului de drum precizat la art.1.

 

            Art.3.- Se aprobă deschiderea unei căi publice în localitatea Fărcașa, având punctul de pornire în strada Izvorului și punctul de oprire proprietate Sălăjan Silvia ,în lungime de 200 m,  conform planului de încadrare care constituie anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

 

            Art.4.- Se aprobă atribuirea denumirii de strada Bărcuțului sectorului de drum precizat la art.3.

 

            Art.5.- Se aprobă deschiderea unei căi publice în localitatea Fărcașa, având punctul de pornire în strada Făgetului și punctul de oprire proprietate Savin Alina ,în lungime de 200 m,  conform planului de încadrare care constituie anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

 

            Art.6- Se aprobă atribuirea denumirii de strada Cărpinișului sectorului de drum precizat la art.5.

 

            Art.7.- Se aprobă deschiderea unei căi publice în localitatea Fărcașa, având punctul de pornire în strada Izvorului și punctul de oprire drum de exploatație agricolă ,în lungime de 335 m,  conform planului de încadrare care constituie anexa nr.4 la prezenta hotărâre.

 

Art.8.- Se aprobă atribuirea denumirii de strada Văii sectorului de drum precizat la art.7.

 

            Art.9.-Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.10.-Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Maramureş, cetăţenilor comunei prin afişare publică şi publicare pe site-ul propriu.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                        

        Nicu DUNCA                                                                         Contrasemnează

        SECRETARUL COMUNEI

      Rodica GIURGIU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 12 voturi „pentru", 0 voturi „împotrivă", 0 „abţineri",

la şedinţă fiind prezenţi 12 consilieri din cei 13 aleşi.

 

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa