HCL 8 / 2018-02

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA

nr.8 din 15 februarie 2018

privind alocarea sumelor de bani necesare decontării transportului cadrelor didactice de la şcolile de pe raza comunei Fărcaşa pentru lunile noiembrie și decembrie 2017

 

 

În conformitate cu prevederile:

  1. Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  3. Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

 

Având în vedere:

a)    referatul primarului comunei Fărcaşa,

b)    avizul comisiei de specialitate a consiliului local;

c)    raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

 

Văzând HCL. 39/2012 ,

 

În baza art.45 şi art.115  alin.(1) lit b, alin.(3), alin.(5)-(7) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

Consiliul local al comunei Fărcaşa adoptă prezenta hotărâre:

 

 

            Art.1.-Se aprobă alocarea sumei de 3.694 lei, reprezentând  cheltuieli de transport pentru cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea la şcolile de pe raza comunei Fărcaşa şi nu au domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, pentru lunile noiembrie și decembrie 2017.

 

            Art.2.-Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Maramureş, Școlii gimnaziale Lucian Blaga Fărcașa , cetăţenilor comunei prin afişare publică şi publicare pe pagina de internet a comunei Fărcaşa.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                        

    Nicu DUNCA                                                                            Contrasemnează

         SECRETARUL COMUNEI

   Rodica GIURGIU  

 

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 12 voturi „pentru", 0 voturi „împotrivă", 0 „abţineri",

la şedinţă fiind prezenţi 12 consilieri din cei 13 aleşi.

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa