HCL 7 / 2018-02

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA

nr.7 din 15 februarie 2018

privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarae orelor de muncă ce se efectuează de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, pe anul 2018

 

            În baza prevederilor art.45 şi art.115 alin.(1) lit b, alin.(3), alin.(5)-(7) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

            având în vedere:

a.    referatul primarului comunei Fărcaşa

b.    avizul comisiei de specailitate a consiliului local,

c.    raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specailitate al pirmarului,

 

            în conformitate cu prevederile.

a.    art.6 alin.(7) din legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele ale art. 28 alin.(3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului  nr.50/2011, cu modificările ulterioare;

b.    art.3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;

c.    art. 9 alin.(1) lit a) și art.11 lit a) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările ulterioare;

d.    art. 36 alin.(1), alin.(2) lit d), alin.(6) lit a) pct.2 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

e.    Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FĂRCAŞA adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art.1.-Se aprobă Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce se efectuează de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, pe anul 2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.2.-Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Maramureş, cetăţenilor comunei prin afişare publică şi publicare pe pagina de internet a comunei Fărcaşa.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                

    Nicu DUNCA                                                                                 Contrasemnează

         SECRETARUL COMUNEI

   Rodica GIURGIU       

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 12 voturi „pentru", 0 voturi „împotrivă", 0 „abţineri",

la şedinţă fiind prezenţi 12 consilieri din cei 13 aleşi.

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa