HCL 6 / 2018-02

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA

nr. 6 din 15 februarie 2018

privind aprobarea reţelei şcolare la nivelul comunei Fărcaşa pentru anul şcolar 2018-2019

 

 

În conformitate cu prevederile:

1.    art. 3 și art.4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;

2.    art.24 lit c) și art.28 din Legea cadru a descentralizării nr.195/2006, cu modificarile șic ompletprile ulterioare;

3.    art.61 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

4.    art.36 alin.(1) și  alin. (2) lit d) combinat cu alin.(6) lit a) punctul 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

            având în vedere:

a.    referatul primarului comunei Fărcaşa;

b.    raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,

c.    avizul comisiei de specialitate a consiliului local;

 

            luând act de avizul conform al Inspectoratului școlar județean Maramureș nr. 6454/2017;

 

În baza prevederilor art.45 şi art.115 alin.(1) lit b, alin.(3), alin.(5)-(7) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FĂRCAŞA adoptă prezenta hotărâre:

 

 

            Art.1.-Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat  la nivelul comunei Fărcașa, pe anul școlar 2018-2019, astfel

a)    Școala gimnazială "Lucian Blaga" Fărcașa, unitate de învățământ cu personalitate juridică, cu niveluri de învățământ: primar(10 clase), gimnazial (8 clase), secundar inferior-A doua șansă(1 clasă).

b)    Grădinița cu program prelungit Fărcașa, unitate de învățământ fără personalitate juridică, structură arondată, subordonată unității școlare de la lit a), cu nivel de învățământ preșcolar(3 grupe)

c)    Grădinița cu program normal  Tămaia, unitate de învățământ fără personalitate juridică, structură arondată, subordonată unității școlare de la lit a), cu nivel de învățământ preșcolar(3 grupe)

d)    Școala profesională Sîrbi, unitate de învățământ fără personalitate juridică, structură arondată, subordonată unității școlare de la lit a), cu nivelul de învățământ preuniversitar, cu 3 clase (clasa a IX-a-profil electromecanic utilaje și instalații industriale, clasa a X-a-profil electromecanic utilaje și instalații industriale, clasa a XI-a-profil sudor-operator mașini cu comandă numerică.).

 

            Art.2.-Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Maramureş, Inspectoratului şcolar al judeţului Maramureş, Şcolii gimnaziale „Lucian Blaga" Fărcaşa, cetăţenilor comunei prin afişare publică şi publicare pe pagina de internet a comunei Fărcaşa.

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                

    Nicu DUNCA                                                                                 Contrasemnează

         SECRETARUL COMUNEI

   Rodica GIURGIU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 12 voturi „pentru", 0 voturi „împotrivă", 0 „abţineri",

la şedinţă fiind prezenţi 12 consilieri din cei 13 aleşi.

 

 

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa