HCL 5 / 2018-02

 

 

       

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA

nr.5 din 15 februarie 2018

privind aprobarea bugetului local și a bugetului Serviciului pubic apă, canal Fărcașa pe anul 2018

 

 

            Având în vedere prevederile:

1)    art.15 alin.(2), art.120 alin.(1) și art. 121 alin.(1) și alin.(2) din Constituția României, republicată;

2)    art.3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

3)    art.7 alin.(2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completprile ulterioare;

4)    art. 20, art.21, art.27, art. 29 și art.30 din Legea-cadru a descentralizării nr.195/2006;

5)    Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

6)    Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

7)    Legii nr.3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;

8)    Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

9)    Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetar, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

10) art.51 alin.(1) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

11) art.8, art.9 alin.(5), art.44 alin.(6), art. 103 alin.(2), art.104 alin.(2) și art.105 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

12) legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

13) deciziei șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Maramureș nr.3/2018 priivnd repartizarea suelor defalcate din taxa pe valaore adîăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor pentru anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021;

14) Hotărârii Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 105 din 22 noiembrie 2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2018;

15) Hotărârii Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 58 din 20 iulie 2016  înfiinţarea serviciului public de interes local cu personalitate juridică APĂ, CANAL FĂRCAȘA, prin reorganizara compartimentului apă, canal din aparatul de specialitate al primarului;

 

luând act de:

a)    referatul de aprobare al primarului comunei Fărcaşa,

b)    raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al pirmarului,

c)    raportul comisiei de specialitate a consiliului local;

 

realizând publicarea proiectului bugetului local pe anul 2018 și constatând că nu sunt

depuse contestații privind proiectul bugetului local pe anul 2018;

 

În baza art.45 şi art.115 alin.(1) lit b, alin.(3), alin.(5)-(7) din Legea nr. 215/2001  privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FĂRCAŞA adoptă prezenta hotărâre:

 

Art. 1 -(1)Se aprobă bugetul local pentru anul 2018, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

            (2)Se aprobă numărul de personal, permanent și temporar,  precum și fondul salariilor de bază, potrivit art.26 alin.(4) din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în  anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă programul de investiții publice pentru anul 2018, prevăzut în anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

 

Art.2.-(1)Bugetul local pe anul 2018 se stabilește la venituri în sumă de 17.479 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 17.479 mii lei.

            (2) Veniturile totale includ și suma de 2.253 mii lei, excedentul anului 2017.

 

Art.3.-(1)Se aprobă bugetul SERVICIULUI PUBLIC APĂ CANAL FĂRCAȘA, prevăzut în anexa nr.4 la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă numărul de personal, permanent și temporar,  precum și fondul salariilor de bază pentru SERVICIUL PUBLIC APĂ, CANAL FĂRCAȘA, prevăzut în  anexa nr.5 la prezenta hotărâre.

 

Art.4.-(1)Bugetul Serviciului public apă, canal Fărcașa se stabilește la venituri în sumă de 570 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 570 mii lei.

            (2)Veniturile totale includ și suma de 100 mii lei reprezentând transfer de la Comuna Fărcașa.

 

Art.5.-Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor prevăzute în bugetul local se aprobă de către ordonatorul principal de credite, potrivit atribuțiilor stabilite de lege.

 

            Art.6.-Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.8.-Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Maramureş, compartimentului contabilitate din aparatul de specialitate al primarului, Administraţiei Judeţene  a Finanţelor Publice Maramureş,  cetăţenilor comunei prin afişare publică şi publicare pe pagina de internet a comunei Fărcaşa.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

         Nicu DUNCA                                                                                   Contrasemnează

SECRETARUL COMUNEI

       Rodica GIURGIU

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 12 voturi „pentru", 0 voturi „împotrivă", 0 „abţineri",

la şedinţă fiind prezenţi 12 consilieri din cei 13 aleşi.

 

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa