HCL 35 / 2019-05

 

HOTĂRÂREA

nr.35 din 31 mai 2019

privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, pentru obiectivul Modernizare infrastructura rutiera in comuna Farcasa, judetul Maramures"

 

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a)    art.15 alin.(2), art.120 alin.(1) și art. 121 alin.(1) din Constituția României, republicată;

b)    art.3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

c)    art.7 alin.(2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

d)    art. 21 lit a) și lit b) din Legea-cadru a descentralizării nr.195/2006;

e)    art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

f)     art. 9 alin.(4) din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completprile ulterioare;

g)    art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h)    Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

 

luând act de :

a)    referatul primarului comunei Fărcaşa,

b)    raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

 

În temeiul art. 45 şi art. 115 alin.(1) lit b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FĂRCAŞA adoptă prezenta hotărâre:

 

            Art.1.- Se aprobă documentația tehnico-economică, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul Modernizare infrastructura rutiera in comuna Farcasa, judetul Maramures", având indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art.2.-Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului, în

termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Maramureş, cetăţenilor comunei prin afişare publică şi publicare pe pagina de internet a comunei Fărcaşa.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                               Contrasemnează

   Florinel-Dinu ONȚ                                                                    SECRETARUL COMUNEI

     Rodica TOMA

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa