HCL 34 / 2019-05

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA

nr.34 din 31 mai 2019

privind atribuirea unor denumiri de străzi

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a)    art.15 alin.(2), art.120 alin.(1) și art. 121 alin.(1) din Constituția României, republicată;

b)    art.3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

c)    art.7 alin.(2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare

d)    art.36 alin.(2) lit c) și alin.(5) lit d) din Legea adminsitrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e)    Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare;

f)     Planului Urbanistic General al comunei Fărcașa, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.24/2010, cu modificările și completările ulterioare;

g)    Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

 

luând act de:

a)    referatul domnului primar al comunei Fărcaşa,

b)    raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

 

În baza prevederilor art.45 şi art.115 alin.(1) lit b, alin.(3), alin.(5)-(7) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FĂRCAŞA adoptă prezenta hotărâre:

            Art.1.- Se aprobă. atribuirea denumirii de Aleea Nouă sectorului de drum situat în localitatea Fărcașa, având punctul de plecare în strada Independenței și punctul de oprire proprietatea lui Marchiș Ioan, cu o lungime de 25 m.

 

            Art.2.-Păvăloiu Constantin, cu o lungime de 100 m.

 

            Art.3.- Se aprobă atribuirea denumirii de Aleea Gaj sectorului de drum situat în localitatea Fărcașa, având punctul de plecare în strada Independenței și punctul de oprire proprietatea lui Bonte Marius, cu o lungime de 60 m.

 

            Art.4.- Se aprobă atribuirea denumirii de Aleea Dealului sectorului de drum situat în localitatea Fărcașa, având punctul de plecare în strada Făgetului și punctul de oprire proprietatea lui Mihai Cristina, cu o lungime de 90 m.

 

            Art.5.- Se aprobă atribuirea denumirii de Aleea Dochia sectorului de drum situat în localitatea Fărcașa, având punctul de plecare în strada Făgetului și punctul de oprire proprietatea lui Szabo Mirela, cu o lungime de 60 m.

 

            Art.6.- Se aprobă atribuirea denumirii de Aleea Salcâmilor sectorului de drum situat în localitatea Fărcașa, având punctul de plecare în strada Făgetului și punctul de oprire proprietatea lui Mereuț Alexandru, cu o lungime de130 m.

 

            Art.7.- Se aprobă atribuirea denumirii de Aleea Mântuirii sectorului de drum situat în localitatea Fărcașa, având punctul de plecare în strada Mihai Eminescu și punctul de oprire proprietatea lui Cristea Lidia, cu o lungime de 130 m.

 

            Art.8.-

 

            Art.9.- Se aprobă atribuirea denumirii de Strada Apei sectorului de drum situat în localitatea Fărcașa, având punctul de plecare în strada Uzinei și punctul de oprire puț nr.9, cu o lungime de 960 m.

 

            Art.10.- Se aprobă atribuirea denumirii de Strada Belvedere sectorului de drum situat în localitatea Fărcașa, având punctul de plecare în strada Apei și punctul de oprire strada Uzinei, cu o lungime de 830 m.

 

            Art.11.- Se aprobă atribuirea denumirii de Strada Pompierului sectorului de drum situat în localitatea Fărcașa, având punctul de plecare în strada Independenței și punctul de oprire strada Prundului, cu o lungime de 160 m.

 

            Art.12.-Reprezentarea grafică a drumurilor menționate la art.1-11 este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.13.-Se aprobă schimbarea denumiri unei străzi din localitatea Sârbi, comuna Fărcașa din strada Cireșelor în strada Cireșilor.

 

            Art.14.- Prezenta hotărâre se comunică,prin intermediul secretarului, în termeul prevăzut de lege, prefectului județului Maramureș, compartimentului urbanism, cetățenilor comunei prin afișare publică și publicare pe pagina de internet a comunei Fărcașa.

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                     

       Florinel-Dinu ONȚ                                                               Contrasemnează

        SECRETARUL COMUNEI

      Rodica TOMA

 

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 13 voturi „pentru", 0 voturi „împotrivă", 0 „abţineri",

la şedinţă fiind prezenţi 13 consilieri din cei 13 aleşi.

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa