HCL 32 / 2019-05

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA

nr.32 din 31 mai 2019

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 16 din 20 martie 2019 privind aprobarea propunerii de modificare  a limitelor administrativ-teritoriale ale comunei Fărcașa în raport cu comuna Satulung

 

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,

b) art. 7 alin. (2) din Codul civil;

c) Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu       modificările și completările ulterioare;

d) Ordinului ministerului administrației publice nr. 534/2001, cu modificările și completările ulterioare;

e)Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor  

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

          luând act de:.

a)       referatul primarului comunei Fărcaşa

b)    raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,

 

date fiind măsurătorile efectuate în teren;

 

            În temeiul  prevederilor art.45 şi art.115 alin.(1) lit b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FĂRCAȘA adoptă prezenta hotărâre.

            Art.1.-Anexa la Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 16 din 20 martie 2019 privind  aprobarea propunerii de modificare  a limitelor administrativ-teritoriale ale comunei Fărcașa în raport cu comuna Satulung se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

 

            Art.2.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Maramureș, OCPI Maramureș,  cetățenilor comunei prin afișare publică și publicare pe pagina de internet a comunei Fărcașa.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                                                                  Contrasemnează

    Florinel-Dinu ONȚ                                                                         SECRETARUL COMUNEI

                                                                                                                   Rodica TOMA

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu  13  voturi „pentru", 0 voturi „împotrivă", 0 „abţineri",

la şedinţă fiind prezenţi 13 consilieri din cei 13 aleşi

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa