HCL 31 / 2019-05

 

HOTĂRÂREA

nr.31 din 31 mai 2019

privind aprobarea numărului și cuantumului burselor ce se acordă pentru elevii Școlii gimnaziale "Lucian Blaga" Fărcașa

 

            Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

1)    art.15 alin.(2), art.120 alin.(1) și art. 121 alin.(1) din Constituția României, republicată;

2)    art.3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

3)    art.7 alin.(2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completprile ulterioare

4)    art. 24 din Legea-cadru a descentralizării nr.195/2006;

5)    art.82 și art.105 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificarile și completările ulterioare;

6)    Ordinului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat 

 

luând act de:

a)    referatul primarului comunei Fărcașa

b)    raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului

 

În baza art.45 şi art.115 alin.(1) lit b din Legea nr. 215/2001  privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FĂRCAŞA adoptă prezenta hotărâre:

 

            Art.1.-Se aprobă numărul și cuantumul burselor pentru elevii Școlii gimnaziale Lucian Blaga Fărcașa, pentru anul 2019, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2.-Acordarea burselor menționate la art.1 se face în funcție de criteriul general de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat și a Criteriilor specifice stabilite în consiliul de administrație al unității de învățământ.

 

            Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Maramureș, Școlii gimnaziale Lucian Blaga Fărcașa, cetățenilor comunei prin afișare publică și publicare pe pagina de internet a comunei Fărcașa.

 

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                                                                  Contrasemnează

     Florinel-Dinu ONȚ                                                                      SECRETARUL COMUNEI

                                                                                                                   Rodica TOMA

 

 

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu  13  voturi „pentru", 0 voturi „împotrivă", 0 „abţineri",

la şedinţă fiind prezenţi 13 consilieri din cei 13 aleşi

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa