HCL 30 / 2019-05

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA

nr.30 din 31 mai 2019

privind închirierea, prin licitație publică, a imobilului-teren în suprafață de  21.751 m², proprietatea cmunei Fărcașa

 

 

            Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a)    art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;

b)    art. 3, art.4 și art.9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

c)    art. 7 alin. (2) din Codul civil;

d)    art.28 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

e)    art14, art.15, art.16 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

f)     art. 36 alin.(1), alin.(2) lit c), alin.(5) lit a), art.123 alin.(1) și alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

g)    art.20 și art.21 lit a) din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare;

h)    art.6 lit c) din Legea minelor nr.85/2003, cu modificările și completările ulterioare;

i)     Planului urbanistic general al comunei Fărcașa, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.24/2010, cu modificările și completările ulterioare;

j)     Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

 

luând act de:

a)    referatul primarului comunei Fărcaşa,

b)    raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

c)    avizul comisiei de specialitate a consiliului local;

 

În temeiul art.45, art.115 alin.(1) lit b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

Consiliul local al comunei Fărcaşa adoptă prezenta hotărâre:

 

            Art.1.-Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a imobilului-teren în suprafață de 21.751 m² situat în localitaea Tămaia, proprietatea comunei Fărcașa, din CF nr. 51767,  nr. topo 1501, 1504 și 1505

 

            Art.2.-Se aprobă Caietul de sarcini în vederea închirierii imobilului identificat conform art.1,  prevăzut în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

 

            Art.3.-Se aprobă instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru atribuirea contractului de închiriere, prevăzute în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

 

            Art.4.-Se aprobă prețul de pornire de 45.000 lei/an.

 

            Art.5.-Se stabilește pasul de licitare la 1.000 de lei.

 

            Art.6.- Se stabilește taxa de participare la licitație în sumă de  200 lei.

 

            Art.7.- Se stabilește prețul caietului de sarcini la valoarea de 100 Lei

 

            Art.8.-Se stabilește garanția de participare la licitație la 5% din prețul de pornire la licitație, respectiv 2.250 de lei.

 

            Art.9.-Primarul comunei Fărcașa va nominaliza prin dispoziie persoanele care fac parte din comisia de ealuare a ofertelor, precum și, dacă este cazul, persoanele care fac parte din comisia de soluționare a contestațiilor.

 

            Art.10.-Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.11.-Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul  secretarului, în termenul prevbăzut de lege, prefectului judeţului Maramureş, cetăţenilor comunei prin afişare publică şi publicare pe pagina de internet a comunei Fărcaşa.

 

 

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                                                             Contrasemnează

     Florinel-Dinu ONȚ                                                                SECRETARUL COMUNEI

                                                                                                          Rodica TOMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu  13  voturi „pentru", 0 voturi „împotrivă", 0 „abţineri",

la şedinţă fiind prezenţi 13 consilieri din cei 13 aleşi

 

 

 

 

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa