HCL 3 / 2018-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA

nr.3 din 15 februarie 2018

privind validarea mandatului de consilier local al domnului Gheorghe Grigore ONEA, care va ocupa locul vacant ca urmare a încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului  Vasile Podină

 

 

            Având în vedere prevederile:

a)    art. 3 alin.(2) și art 7 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;

b)    art. 28 din Legea-cadru a descentralizării nr.195/2006, cu modificările și completările ulterioare;

c)    art. 31 alin.(3) și alin.(4), art.31¹ și art.34 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d)    art.6 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

e)    art.100 alin.(33) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților adminsitrației publice locale , pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 priivnd Statutul aleșilor locali;

f)     Legii nr.52/2003 privind transparența decozională în administrația publică;

 

ținând seama de procesul-verbal întocmit de comisia de validare;

 

având în vedere adresa nr.421/2018 a Partidului Social Democrat, filiala Maramureș prin care solicită validarea mandatului de consilier local al domnului Onea Gheorghe Grigore, declarat supleant pe listele partidului la alegerile din 5 iunie 2016., confirmând că acesta face parte din partid;

 

             În baza prevederilor art.45 şi art.115 alin.(19 lit b, alin.(3), alin.(5)-(7) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FĂRCAŞA adoptă prezenta hotărâre:

 

            Art.1.-Se validează mandatul de consilier local al domnului Gheorghe Grigore ONEA, declarat supleant pe listele Partidului Social Democrat ,  la alegerile locale din 5 iunie 2016, care va ocupa locul vacant ca urmare a încetării de drept a mandatului consilierului local Vasile Podină.

 

            Art.2.- Prevederile art.1 modifică în mod corespunzător pe cele ale Hotărârii Consiliului local al comuneI Fărcașa nr. 52 din 23 iunie 2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali.

 

            Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Maramureş, domnului Nicu Dunca, cetăţenilor comunei prin afişare publică şi publicare pe pafina de internet a comunei Fărcașa.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                        

    Nicu DUNCA                                                                           Contrasemnează

         SECRETARUL COMUNEI

   Rodica GIURGIU                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 11 voturi „pentru", 0 voturi „împotrivă", 0 „abţineri",

la şedinţă fiind prezenţi 11 consilieri din cei 13 aleşi.

 

 

 

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa