HCL 2 / 2018-02

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA

nr.2 din 15 februarie 2018

privind constatarea încetării de drept,  înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Vasile PODINĂ

 

 

            În temeiul prevederilor:

a)    art. 3 alin.(2) și art 7 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;

b)    art. 28 din Legea cadru a descentralizării nr.195/2006, cu modificările și completările ulterioare;

c)    art.9 alin.(2) lit a, alin.(3),  art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

d)    Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

 

          având în vedere demisia domnului  Vasile Podină din funcţia de consiler local în cadrul Consiliului Local Fărcaşa, înregistrată sub nr. 523/2018;

 

            ținând seama de referatul constatator privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Vasile Podină, întocmit de primarul comunie și secretarul comunei;

 

În baza art.45 şi art.115 alin.(1) lit b, alin.(3), alin.(5)-(7) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FĂRCAŞA adoptă prezenta hotărâre:

 

          Art.1.-Se constată încetarea de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Vasile Podină.

 

            Art.2.-Se declară vacant locul consilierului local prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

 

            Art.3.-Prevederile art.1 și 2 modifică în mod corespunzător pe cele ale Hotărârii Consiliului local al comuneI Fărcașa nr. 52 din 23 iunie 2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali.

 

          Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului, în termenul legal, prefectului judeţului Maramureş, domnului Vasile Podină, , cetăţenilor comunei prin afişare publică şi publicare pe pagina de internet a comunei Fărcașa.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                        

    Nicu DUNCA                                                                           Contrasemnează

         SECRETARUL COMUNEI

   Rodica GIURGIU                                   

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 11 voturi „pentru", 0 voturi „împotrivă", 0 „abţineri",

la şedinţă fiind prezenţi 11 consilieri din cei 13 aleşi.

 

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa